Detalle Empleo Publico

Cos Superior Tècnic d'Enginyeria de Telecomunicació, A1-14, sector administració especial, torn de promoció interna , Convocatòria 8/15.

Codi SIA: 3025339
Codi GUC: 63133
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Promoció interna
Prova: Concurs-oposició (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Enginyeria de Telecomunicació, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari
Grup: A1
Nº Places totals: 1

Places

Descripció de places:

El lloc de treball del Cos A1-14, cos superior tècnic d'Enginyeria de Telecomunicació, correspon al torn de promoció interna

Requisits

1. Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos a què es fa referència en el present apartat per a cada una de les modalitats, i haver prestat servicis efectius durant almenys dos anys com personal funcionari de carrera en el cos o escala des del que s'accedix, tal com establix l'article 119 de la mateixa llei. Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran en cada cas, la procedència següent: Modalitat A: Promoció interna vertical: personal funcionari de carrera que pertanga al cos A2-11 (cos superior de gestió en Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, de l'annex I de la llei 10/10 de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. Modalitat B: Promoció interna horitzontal: personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup A1 de l'annex I de la llei excepte l'A1-14). Modalitat C: Promoció interna mixta: personal funcionari de carrera que pertanga a qualsevol cos o escala del subgrup A2 de l'annex I de la llei excepte el cos A2-11 corresponent a l'accés per promoció interna vertical. El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que establix el annex I de la llei, podrà igualment accedir al cos A1-14 per mitjà de promoció interna mixta si pertany al subgrup A2 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup A1. 2. Titulació: estar en possessió del títol universitari d'Enginyeria de Telecomunicació, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que ho acredite. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

Etapa actual:

Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Data de publicació: 15-10-2018

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 2n exercici

Data de publicació: 22-05-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 22-12-2017

Correcció d'errors (llista definitiva d'admesos/exclosos)

Data de publicació: 23-10-2017

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 29-09-2017

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 24-05-2017

Informació d'interés

Data de publicació: 04-05-2017

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 15-09-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 13-05-2016

Tornar al llistat d'etapes

Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.