Detalle Empleo Publico

Cos superior tècnic d'Enginyeria de Telecomunicació, A1-14, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 7/15.

Codi SIA: 63134
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Etapa actual: Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Enginyeria de Telecomunicació, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari
Grup: A1
Nº Places totals: 2

Places

Descripció de places:

Els 2 llocs de treball del Cos Superior Tècnic d'Enginyeria de Telecomunicació, A1-14, corresponen al torn d'accés lliure.

Requisits

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat on s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu. 2. Edat: tindre 16 anys i no haver aconseguit l'edat de jubilació. 3. Titulació: estar en possessió del títol universitari d'Enginyeria de Telecomunicació, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que ho acredite. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació. 4. Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques. 5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

Etapa actual:

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Publicació

Documentació

L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d'octubre de 2019, a les 12.00 hores, en la seu de la conselleria de justícia, interior i administració pública, ciutat administrativa 9 d'Octubre, carrer de la democràcia 77, torre 4, 5a planta, a València.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data de publicació: 09-09-2019

Nomenament

Data de publicació: 09-09-2019

Places disponibles

Data de publicació: 23-07-2019

Convocatòria acte d'elecció de destinació dels aprovats. Termini de recurs

Data de publicació: 22-07-2019

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents.

Data de publicació: 31-05-2019

Puntuació final. Pendent de publicació en DOGV

Data de publicació: 16-05-2019

Puntuació final (fases d'oposició i concurs). Pendent de publicació en DOGV. Termini de recurs

Data de publicació: 07-02-2019

Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 13-11-2018

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data de publicació: 16-07-2018

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 3r exercici

Data de publicació: 03-05-2018

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 2a prova). Termini de recurs

Data de publicació: 23-03-2018

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 23-03-2018

Acord del tribunal pel qual es convoca a la lectura del 2n exercici

Data de publicació: 30-01-2018

Correcció d'errors (fase d'oposició: llista d'aprovats)

Data de publicació: 11-12-2017

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 09-11-2017

Llistat provisional d'aprovats 1r exercici.

Data de publicació: 09-11-2017

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 29-09-2017

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 24-05-2017

Informació d'interés

Data de publicació: 04-05-2017

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 15-09-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 13-05-2016

Tornar al llistat d'etapes

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano