Detall

Professors de música i arts escèniques en les especialitats de Fonaments de Composició i Oboé.


 • Descripció

  Professors de música i arts escèniques en les especialitats de Fonaments de Composició i Oboé.


 • Organisme


  Xunta de Galícia: Conselleria de Cultura, Educació i Ordenació Universitària
  Edificis Administratius - San Caetano, s/n
  15704 Santiago de Compostel·la
  Tel.: 98 1 545 400
  Fax: 98 1 545 443
  Web:http://www.xunta.es/consellerias


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits generals

  Professors de música i arts escèniques.
  1. Titulacions.
  En el cas que les dites titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, haurà de tindre's concedida la corresponent credencial d'homologació, segons el Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer (Boletín Oficial del Estado de 4 de març), i el Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, bé com a a determinats aspectes de la professió d'advocat (Boletín Oficial del Estado de 20 de novembre).

  2. Haver superat el curs Celga 4 de llengua gallega o tindre la convalidació equivalent.
  No obstant això, podran presentar sol·licituds aquelles persones que, posseint les titulacions assenyalades en l'apartat u, no posseïsquen el curs de Celga 4 de llengua gallega o equivalent. Estos candidats podran ser seleccionats en defecte de candidats que sí ho acrediten. En este cas, si són seleccionats, els candidats hauran de superar, en el termini màxim de dos anys des que siguen nomenats, el curs de Celga 4 de llengua gallega o equivalent. La superació del dit curs haurà de ser comunicada a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Conselleria de Cultura, Educació i Ordenació Universitària.

  3. Ser espanyol o tindre la nacionalitat d'un altre país membre de la Unió Europea o de qualsevol altre dels estats a què, en virtut dels tractats internacionals realitzats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores.
  També podran participar el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea o d'estats en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, s'aplique la lliure circulació de treballadors quan així ho preveja el corresponent tractat, siga quin siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret i, respecte als descendents, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'esta edat però visquen a càrrec dels seus progenitors.

  4. Tindre complits els setze anys i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació.


 • Taxa ordinària


  16,98 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa podrà efectuar-se de dos maneres diferents:
  Presencial:
  · A través de l'imprés d'autoliquidació -A o A1-, en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de les taxes i preus de la Comunitat Autònoma de Galícia.
  Telemàtic:
  · En l'adreça:
  http://www.atriga.es/web/atriga/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/oficina-virtual-tributaria/servizos-sen-certificado, amb les següents opcions:

  - Un pagament telemàtic pur, que generaria un model 730 directament (en este cas és obligatori enviar el justificant que s'imprimix en efectuar el pagament).

  - Telemàtic presencial, que generaria un model 739; en este cas anirien al banc i després hauria de reprendre's l'operació en l'oficina tributària virtual (OTV) per a generar el model 730.

  Els models vàlids que s'hauran de presentar com a justificant de pagament de taxes en les fases corresponents són els models A, A1 i el 730.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts del pagament, amb la justificació prèvia documental:

  - Persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
  - Persones que siguen membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

  S'aplicarà una bonificació del 50 % a la inscripció sol·licitada per:

  - Persones que siguen membres de famílies nombroses de categoria general.
  - Persones que figuraren com a demandants d'ocupació, almenys, des de sis mesos abans de la data de la convocatòria de proves selectives en les quals sol·liciten la seua participació i no percibisquen prestació o subsidi per desocupació.


 • Documentació / Informació


  El model de sol·licitud està a disposició de les persones interessades en la pàgina web de la conselleria en l'adreçahttp://www.edu.xunta.es (professorat-gestió de professorat). Junt amb este model es presentarà la documentació justificativa dels requisits mínims exigits i dels mèrits al·legats per a la seua baremació.


 • Lloc de presentació

  En qualsevol registre oficial o en qualsevol de les dependències a què al·ludix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.edu.xunta.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar