Detall

Professors d'ensenyança secundària (alemany) i professors d'escoles oficials d'idiomes (alemany)


 • Descripció

  Professors d'ensenyança secundària (alemany) i professors d'escoles oficials d'idiomes (alemany)


 • Organisme

  Govern dels Illes Balears: Conselleria d'Educació, Universitat i Investigació
  C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster) - 07009 Palma
  Tel:971 17 78 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Ser ciutadà d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tindre la nacionalitat de qualsevol altre estat on, en virtut dels tractats internacionals firmats per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'haja definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

  b) També poden aspirar a participar els cònjuges i els descendents dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, així com els descendents dels cònjuges. En el cas dels descendents, han de ser menors de 21 anys o, si són majors, han de viure sota la dependència dels progenitors.

  c) Igualment poden aspirar a participar, d'acord amb el Reial Decret 240/2007, les parelles dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que mantinguen una unió anàloga a la conjugal que estiga inscrita en un registre públic establit a este efecte en un estat membre de la Unió Europea, així com els descendents de la parella que siguen menors de 21 anys o que siguen majors d'esta edat però visquen sota la seua dependència.

  d) Tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

  e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions docents.

  f) No haver estat separat, per mitjà d'un procediment disciplinari, del servici de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial, per resolució judicial, per a ocupacions o càrrecs públics.

  g) En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en una situació equivalent ni haver sigut sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

  h) Experiència professional mínima de dos anys en l'àmbit de la plaça a la qual s'opta.

  A pesar del que s'acaba de dir, no poden participar en esta convocatòria els aspirants que acumulen un temps treballat com a professor especialista en una determinada funció en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que supere els límits establits en l'article 15.5 de la Llei de l'estatut dels treballadors, incloent-hi el període de duració de la contractació prevista en esta convocatòria per a la mateixa especialitat.


 • Documentació / Informació


  Els aspirants han d'utilitzar el model de sol·licitud que està a disposició de les persones interessades en la pàgina webhttp://dgpdocen.caib.es, en qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Universitat, i en les delegacions territorials de la Conselleria a Menorca i en Eivissa i Formentera, així com en el BOIB on es publica esta convocatòria.

  Documentació que ha d'adjuntar-se a la sol·licitud:

  a) Currículum en què consten l'activitat professional desenrotllada i la documentació que acredite els anys d'experiència laboral, la formació, els coneixements de català, l'experiència prèvia com a professor especialista en la matèria i altres mèrits al·legats, amb l'estructura següent:

  - Dades personals: nom i cognoms, lloc i data de naixement, adreça actual als efectes de rebre notificacions, telèfon i adreça de correu electrònic.
  Experiència laboral: relació cronològica i descripció dels llocs de treball relacionats amb la plaça a què es vol accedir.
  - Dades acadèmiques i de formació: relació cronològica i descripció dels estudis realitzats i dels cursos o seminaris als quals ha assistit o que ha impartit.
  - Coneixements de català: relació cronològica dels certificats obtinguts que acrediten els coneixements de llengua catalana.
  - Experiència com a professor especialista en la matèria: relació cronològica i descripció de l'activitat docent duta a terme.
  - Altres mèrits o activitats d'interés.

  b) Acreditació documental organitzada per apartats, per mitjà de documents originals o fotocòpies compulsades, de les circumstàncies indicades en el currículum, la història de vida laboral expedida per la Seguretat Social, contractes laborals, certificats d'empresa o altes com a autònom en què consten la categoria laboral, el tipus d'activitat i el justificant de cotització a la Seguretat Social, certificats d'estudis, certificats oficials de coneixements de llengua catalana i una altra documentació que el participant vulga aportar per a justificar els mèrits.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds i la documentació que cal adjuntar s'han de presentar en un dels llocs següents:

  a) En els registres de la Conselleria d'Educació i Universitat o en les delegacions territorials de la Conselleria a Menorca o en Eivissa i Formentera.

  b) En els llocs que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://dgpdocen.caib.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar