Detall

Professors d'Ensenyança Secundària, Professors Tècnics de Formació Professional i Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes


 • Descripció

  Professors d'Ensenyança Secundària, Professors Tècnics de Formació Professional i Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes


 • Organisme

  Govern de Canàries: Conselleria d'Educació, Universitats, Cultura i Esports
  C/ Escritor Benito Pérez Galdós, 4
  35002 Las Palmas de Gran Canaria, Las palamas
  Tel.: 902111012


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  1. Titulació.
  * Titulació requerida per a l'ingrés o accés al cos de professors d'Ensenyança Secundària i cos de professors d'escoles oficials d'idiomes:
  - Estar en possessió del títol de doctor, enginyer, arquitecte, llicenciat o el títol de grau corresponent, o altres títols equivalents als efectes de docència. Als efectes de l'ingrés o accés al cos de professors d'Ensenyança Secundària, es consideraran equivalents als efectes de docència les titulacions que es relacionen en l'annex II d'esta orde, respecte a les especialitats indicades en el dit annex.
  * Titulacions requerides per a l'ingrés en el cos de professors tècnics de formació professional:
  - Estar en possessió del títol de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer o el títol de Grau corresponent o altres títols equivalents als efectes de docència relacionats en l'annex II d'esta orde.
  - Encara sense estar en possessió de les titulacions anteriorment assenyalades, l'interessat podrà ser admés i, per tant, presentar-se al procediment selectiu si reunira els requisits següents:
  - El títol de tècnic especialista o de tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanga a la família professional corresponent.
  - Experiència docent com a professor interí en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats de la Comunitat Autònoma de Canàries, en l'especialitat a què pretén accedir, durant un període mínim de dos anys, abans del 31 d'agost de 2007.

  2. Formació pedagògica i didàctica.
  Este requisit es podrà acreditar a través de la possessió d'algun dels següents títols o de l'experiència docent que s'assenyala a continuació:
  a) Màster universitari que habilita per a l'exercici de la professió de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professionals i Ensenyaments d'Idiomes.
  b) Estaran exempts del màster universitari que s'assenyala en l'apartat anterior els que estiguen en possessió dels següents títols o crèdits, obtinguts abans de l'1 d'octubre de 2009:
  - Títols professionals d'Especialització Didàctica, el Certificat de Qualificació Pedagògica o el de Certificat d'Aptitud Pedagògica.
  - Títol universitari oficial que habilite per a l'exercici de la professió de Mestre.
  - Títol de Llicenciat en Pedagogia o Psicopedagogia, així com de qualsevol altre títol de Llicenciat o una altra titulació declarada equivalent al títol de llicenciat, que incloga formació pedagògica i didàctica
  - 180 crèdits del títol de Llicenciat de Pedagogia i Picopedagogía.
  c) Estaran exempts del màster universitari que s'assenyala en l'apartat a) els que acrediten haver exercit, a 31 d'agost de 2009, docència efectiva durant dos cursos acadèmics complets o dotze mesos continus o discontinus en centres públics o privats d'ensenyança reglada degudament autoritzats, en els nivells i ensenyances les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre.
  d) Els aspirants que participen en el procediment selectiu a especialitats del cos de professors tècnics de Formació Professional per mitjà d'una titulació no universitària declarada equivalent als efectes de docència hauran d'acreditar l'esmentada formació pedagògica i didàctica per mitjà de la presentació de la certificació oficial de la formació pedagògica i didàctica que habilite per a l'exercici de la docència, o bé per mitjà de l'acreditació de l'exercici de dos cursos acadèmics complets o dotze mesos continus o discontinus de docència efectiva en centres públics o privats d'ensenyança reglada degudament autoritzats, en ensenyances reglades les especialitats docents del qual es regulen en el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre. La dita docència haurà d'haver sigut exercida, en tot cas, amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014.

  3. Requisits específics per als aspirants que participen per la reserva per a persones amb discapacitat.
  A més dels requisits generals i els específics assenyalats per al cos docent a què aspiren, els aspirants que participen per la reserva per a persones amb discapacitat han d'estar afectats per discapacitat física, sensorial o psíquica que no tinga el seu origen en retard mental lleu, moderat o límit i que tinga reconeguda la condició legal de discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

  4. Requisits específics per als aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.
  A més dels requisits generals i els específics assenyalats per al cos docent a què aspiren, hauran d'acreditar el coneixement adequat del castellà en la forma que establix la base 9 d'esta orde.
  En el cas que la titulació acadèmica que es presente s'haja obtingut en l'estranger, haurà d'acreditar-se que té concedida la corresponent homologació per l'Estat espanyol o el reconeixement de la qualificació professional que corresponga.


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat al qual s'aplique el Reglament (UE) 492/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2011, relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió i el Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre el Espai Econòmic Europeu, modificat pel Reial Decret 1710/2011, de 18 de novembre.
  També podran participar en este procés selectiu, siga quina siga la seua nacionalitat, els familiars d'un ciutadà d'un altre estat membre de la Unió Europea o d'un altre estat part en l'Acord sobre el Espai Econòmic Europeu, quan l'acompanyen o es reunisquen amb ell, segons es relaciona a continuació:
  - El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no haja recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, divorci o separació legal.
  - La parella amb què mantinga una unió anàloga a la conjugal inscrita en un registre públic establit a eixos efectes en un Estat membre de la Unió Europea o en un Estat que siga part en el Espai Econòmic Europeu, i sempre que no s'haja cancel·lat la dita inscripció, la qual cosa haurà de ser suficientment acreditada. Les situacions de matrimoni i inscripció com a parella registrada es consideraran, en tot cas, incompatibles entre si.
  - Els descendents directes i els del seu cònjuge o parella registrada, sempre que no haja recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, divorci o separació legal, o s'haja cancel·lat la inscripció registral de parella, menors de vint-i-un anys, majors de la dita edat que visquen a càrrec seu, o incapacitats.
  - Els ascendents directes i els del seu cònjuge o parella registrada que visquen a càrrec seu, sempre que no haja recaigut l'acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, divorci o separació legal, o s'haja cancel·lat la inscripció registral de parella.
  b) Tindre complits díhuit anys i no haver aconseguit l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació.
  c) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions docents pròpies del cos i especialitat a què aspira.
  d) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar que no estan subjectes a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu Estat, l'accés a la funció pública.
  e) No ser funcionari de carrera o en pràctiques, ni estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera del mateix cos docent objecte d'esta convocatòria en què aspire a ingressar en virtut del present procés selectiu.
  f) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.


 • Places

  Nombre de places

  453

  Descripció de les places

  * Professors d'Ensenyança Secundària:
  - 367 places torn lliures
  - 31 places torn de discapacitats.

  * Professors tècnics de Formació Professional:
  - 37 places torn lliure.
  - 3 places torn discapacitats.

  * Professors d'escoles oficials d'idiomes:
  - 14 places torn lliure.
  - 1 plaça torn discapacitats.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en el present procediment selectiu hauran d'omplir la sol·licitud a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació i Universitats, seguint les instruccions que s'hi inclouen.

  Documentació que ha de presentar-se junt amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu:
  - Original del document d'ingrés justificatiu del pagament de la taxa d'inscripció corresponent, per a cada especialitat, si s'opta per més d'una.
  - Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i no es troben en alguna de les situacions que donen lloc a l'exempció de la prova d'acreditació del coneixement del castellà, hauran d'adjuntar a la sol·licitud de participació:
  a) Document que acredite que és nacional de la Unió Europea o d'algun estat als quals en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  En el cas de ser nacional de la Unió Europea o d'algun estat on en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya s'aplique la lliure circulació de treballadors, dos fotocòpies del document d'identitat o passaport nacional vàlid i en vigor que acredite la nacionalitat.
  En el cas d'aspirants estrangers que siguen cònjuges o descendents d'espanyols o de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, hauran d'acompanyar amb documents que acrediten les condicions que al·leguen.
  b) Els qui, no posseint la nacionalitat espanyola i no sent el seu idioma oficial el castellà, sol·liciten l'exempció de la realització de la prova prèvia d'acreditació de coneixement del castellà hauran d'aportar a este efecte algun dels documents següents:
  - Diploma d'espanyol nivell C2 o nivell superior com a llengua estrangera.
  - Documentació acreditativa d'haver cursat els estudis conduents a l'obtenció d'un títol
  universitari a Espanya.
  - Certificat de Nivell Avançat o del Certificat d'Aptitud en Espanyol per a estrangers expedit
  per les Escoles Oficials d'Idiomes.
  - Títol de Llicenciat en Filologia Hispànica o Romànica o grau corresponent.
  - Certificació d'haver obtingut la qualificació d'"apte" en proves d'acreditació de coneixement
  del castellà en convocatòries anteriors d'alguna administració educativa espanyola.


 • Lloc de presentació

  Registre auxiliar en la seu de la Conselleria d'Educació i Universitats de Las Palmas de Gran Canaria, en el Registre General en la seu de la Conselleria d'Educació i Universitats en Santa Cruz de Tenerife i en els Registres Auxiliars de les direccions insulars de la dita conselleria.

  Així mateix, la sol·licitud junt amb la documentació podrà presentar-se en els rRegistres dels instituts d'Ensenyança Secundària, de les escoles oficials d'idiomes, dels centres de professorat o d'altres centres docents inclosos en l'àmbit de gestió d'esta Conselleria d'Educació i Universitats que compten amb finestreta única, sense perjuí que puguen fer ús dels Registres establits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar