Detall

Operaris de servicis múltiples


 • Descripció

  Operaris de servicis múltiples


 • Organisme

  La Vall d'Uixó
  Plaza Del Centro, 1
  Tel:964690064
  Fax:964667662


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, d'algun estat membre de la Unió Europea o estrangera en els termes establits en l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  - Tindre complits 16 anys d'edat, i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Tindre la capacitat funcional per al desenrotllament de les tasques d'operari de servicis múltiples en la Brigada d'Obres.
  - No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o d'òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial, per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala corresponent en què haguera sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  En cas de ser nacional d'un altre estat, no haurà de trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/a a sanció disciplinària o equivalent, que impedisca en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  -Titulació: sense titulació.


 • Taxa ordinària

  20,20 €


  Descripció de la taxa

  El pagament es realitzarà per mitjà de la corresponent autoliquidació a realitzar per una de les dos maneres següents:

  1) Personar-se directament en Tresoreria de l'Ajuntament. Telèfons consultes: 610750384 i 964690280

  2) Correu electrònic: tributos@lavallduixo.es (CAL INDICAR: Nom i cognoms, DNI, adreça, codi postal i localitat, província i cal especificar el procés selectiu a què opta)


 • Exempció / Reducció taxes

  BENEFICIS FISCALS
  1. Als aspirants de discapacitat de grau igual o superior al 33%, se'ls aplicarà una tarifa equivalent al 50% de la que corresponga.

  2. Als aspirants en situació de parats de llarga duració (més de 12 mesos), se'ls aplicarà una tarifa equivalent al 50% de la que corresponga. Tindran dret a la mateixa bonificació aquelles persones que demostren que durant el període de com a mínim 12 mesos hagen treballat 30 o menys dies estant parats és resta del període.

  3. Als aspirants que justifiquen la concurrència de les dos circumstàncies anteriors, se'ls aplicarà una tarifa equivalent al 25% de la que corresponga.

  Els drets d'examen només seran tornats en el cas de no ser admesos al procés selectiu.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la present convocatòria, és proveir al Servici de la Brigada d'Obres, de futures contractacions temporals o nomenaments interins, que podran ser a jornada completa o parcial.


 • Documentació / Informació

  Els interessats hauran d'omplir el model de sol·licitud (annex II de les bases). Les instàncies es dirigiran a l'alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó.

  Junt amb la instància s'acompanyara:
  - Fotocòpia del DNI
  - Justificant d'haver pagat la taxa


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'este ajuntament, en horari de 9.00 a 14.00, sense perjuí del que disposa l'article 38.4 b de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lavallduixo.es/ca/page/oposicions


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar