Detall

Metges / Facultatius especialistes (especialitats: anestesiologia, cardiologia, cirurgia, hematologia, pneumologia, oncologia mèdica, urgències).


 • Descripció

  Metges / Facultatius especialistes (especialitats: anestesiologia, cardiologia, cirurgia, hematologia, pneumologia, oncologia mèdica, urgències).


 • Organisme

  Diputació Provincial de Castelló: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
  Av. Doctor Clará, 19
  12002 – Castelló
  Tel. 964 35 97 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  - Metge d'Oncologia Mèdica: Llicenciat en Medicina i Cirurgia General, Especialitat Oncologia Mèdica.
  - Metge Pneumòleg: Llicenciat en Medicina i Cirurgia General, Especialitat Pneumologia.
  - Metge Anestesista: Llicenciat en Medicina i Cirurgia General, Especialitat en Anestesiologia i Reanimació.
  - Metge Cardiòleg: Llicenciat en Medicina i Cirurgia General, Especialitat Cardiologia.
  - Metge d'Urgències: Llicenciat en Medicina i Cirurgia General, així com el títol de metge especialista en qualsevol especialitat; alternativament al títol d'especialista, s'admetrà la certificació prevista en l'article 3 del Reial Decret 853/1993, de 4 de juny, sobre l'exercici de les funcions de metge de medicina general en el Sistema Nacional de Salut.
  - Metge Hematòleg: Llicenciat en Medicina i Cirurgia General, Especialitat Hematologia.
  - Metge Cirurgià: Llicenciat en Medicina i Cirurgia General, Especialitat Cirurgia.


 • Requisits generals

  - Tindre 16 anys complits i no excedir l'edat màxima de jubilació prevista en les normes reguladores del Règim General de la Seguretat Social per a l'accés a la pensió de jubilació en la seua modalitat contributiva, sense coeficient reductor per raó d'edat.

  - Els requisits de nacionalitat, edat, titulació i especialitat, aptitud funcional i disciplinària per a participar en el procés selectiu hauran de ser efectius en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies, i mantindre's durant tot el procés selectiu.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Places

  Descripció de les places

  OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
  Proveir de personal de caràcter laboral no permanent o, si és el cas, nomenament com a funcionari interí, per a fer front davant de processos de baixa mèdica, maternitat i diverses situacions administratives d'este personal, així com en previsió del pla de vacacions 2016.


 • Documentació / Informació

  Els interessats/ades hauran d'omplir la instància de sol·licitud segons model normalitzat que podran obtindre en el Registre del Consorci i en la pàgina web.

  Junt amb la instància de sol·licitud hauran de presentar:
  - Fotocòpia DNI
  - Fotocòpia titulació requerida i especialitat.
  - Fotocòpia de tots els mèrits que l'aspirant desitja que siguen valorats, segons bases.
  - Autobaremació dels mèrits, segons model adjunt a la sol·licitud
  *Els aspirants podran descarregar-se de la pagina web la instància per duplicat: exemplar per a l'Administració i exemplar per a l'interessat; caldrà presentar els dos, als efectes que en tinguen constància de la presentació.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, o alternativament, en la forma que determina l'articule 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte les modificacions introduïdes per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

  En el cas de la seua presentació en les oficines de Correus, les instàncies es presentaran en sobre obert, a fi que per l'empleat que admeta l'enviament estampe el segell de dates en el document, de manera que apareguen, amb claredat, el nom de l'Oficina i la data de presentació. Ha d'aparéixer el segell de certificat en el sobre exterior i en la mateixa sol·licitud/ instància de participació en el procés selectiu. Els terminis de presentació en a l'oficina de Correus són els mateixos que els de la convocatòria.

  En el supòsit de presentació de les instàncies en administració distinta o en les oficines de correus, en els termes establits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, haurà de remetre, a més, còpia de la instància amb segell de registre, de la titulació i especialitat, i de tots aquells mèrits que desitja l'aspirant que es valoren, per fax al Servici de Recursos Humans del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, al número 964354378, dins del termini de presentació d'instàncies.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://hospitalprovincial.es/RRHH/bolsas


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar