Detall

Director de Comunicació i Màrqueting


 • Descripció

  Director de Comunicació i Màrqueting


 • Organisme

  Patronat Municipal de Turisme i Platges d'Alacant.
  C/ Cervantes, 3
  03002 Alacant. Espanya
  Tel:34 965143452


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Ser titulat superior de conformitat amb l'article 85 bis de la Llei de Bases de Règim local i, en concret llicenciat en periodisme o l'equivalència que, si és el cas, corresponga conforme al sistema de titulacions universitàries i estar en possessió de màster universitari relacionat amb les funcions del lloc: comunicació o màrqueting.

  En el cas que opten al lloc funcionaris de carrera, estos estaran integrats en el grup A, subgrup A1 i, en el cas que personal laboral fix de les administracions públiques haurà d'estar contractat en un lloc la classificació professional del qual requerisca la titulació superior i, finalment, en el cas de procedir del sector privat s'exigirà més de cinc anys d'experiència provada.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.

  b) També podran accedir en igualtat de condicions que els espanyols:
  b1.- Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o nacionals d'aquells estats, als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  b2.- Siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  b3.- Els estrangers amb residència legal a Espanya.

  c) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

  d) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació.

  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, on haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Tots els aspirants hauran d'acompanyar la seua sol·licitud amb la documentació que acredite les condicions que s'al·leguen.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC:
  1. Funcions: les recollides en els estatuts del Patronat.
  2. Retribucions: la retribució bruta anual ascendix a 46.493,02 euros, aplicat l'increment previst per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 quant al personal directiu en l'àmbit local.
  Es distribuïx, de conformitat amb els acords del Ple de la Diputació d'Alacant de data 31 de juliol i 18 de desembre de 2014 i 11 de novembre de 2015, en:
  - Retribucions bàsiques: 20.921,86 €
  - Complement de lloc: 16.272,55 €
  - Complement variable: 9.298,61 €
  La retribució bàsica i el complement de lloc anual s'abonaran en dotze (12) mensualitats.
  L'abonament del complement variable es troba vinculat a la consecució d'uns objectius que seran les recollides en el Pla d'Actuació Anual que aprova el Consell Rector.
  3. La determinació de les condicions de treball del personal directiu no tindrà la consideració de matèria objecte de negociació col·lectiva de conformitat amb l'article 13.4 del TREBEP, si bé li resultaran d'aplicació les millores de caràcter social recollides en el conveni que siga aplicable al personal del Patronat.
  4. Quant a jornada, horari i festes laboral, el directiu desenrotllarà les seues funcions dins de la jornada laboral normal d'oficina que el Patronat té establida per als seus empleats. No obstant això, atesa la condició del seu càrrec, podrà ser intensiva o partida i la seua dedicació horària serà superior a la jornada normal d'oficina quan així calga per les actuacions que duga a terme el Patronat, fires tant nacionals com internacionals, reunions, sessions d'òrgans de govern del Patronat i altres actes representatius del Patronat o relacionats amb les responsabilitats inherents al càrrec o, quan, en definitiva, ho requerisca la dinàmica pròpia del càrrec, sense que això supose cap retribució per cap concepte.
  5. El director de Comunicació i Màrqueting gaudirà d'un mes natural de vacances retribuïdes per any complet de servici.
  En el cas que el servici efectivament prestat a l'Administració siga inferior a un any, es tindrà dret al gaudi dels dies proporcionals de vacances que corresponguen.


 • Documentació / Informació

  S'ha de presentar escrit, segons el model que s'acompanya com a annex en les bases, dirigit al president del Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca.

  S'hi adjuntarà:
  - Còpia del DNI o document equivalent compulsada.
  - Curriculum Vitae, en el qual consten els títols acadèmics; llocs de treball exercits tant en l'àmbit privat com en el públic amb indicació de la seua duració i el detall de les seues funcions, estudis i cursos realitzats i altres mèrits que crega oportú posar de manifest en relació amb el lloc convocat.
  - Documentació original o fotocòpia compulsada que acredite la titulació acadèmica, formació, i mèrits al·legats.
  - Un informe de vida laboral, i còpia del contracte o nomenament en què quede clar el nivell dels servicis o treballs exercits, a fi d'acreditar l'experiència.
  Si durant el termini de presentació de sol·licituds i en data finalització els aspirants es troben pendents de rebre l'informe de vida laboral per l'administració corresponent, podran aportar el document acreditatiu d'haver-ho sol·licitat, i disposaran d'un termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de la data de finalització de presentació de sol·licituds, per a la seua aportació, amb indicació que la seua no aportació dins del termini de sol·licituds o del termini d'esmena assenyalat serà causa d'exclusió de l'aspirant a esta convocatòria.
  - Memòria en què conste l'estratègia i el pla de màrqueting del Patronat per a un període de dos (2) anys.
  Els aspirants hauran de manifestar en la seua sol·licitud que reunixen la totalitat dels requisits exigits en este procediment, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, i indicaran el lloc de treball a què aspiren.


 • Lloc de presentació

  En el Registre del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca, siti a Alacant, en l'Av. de l'Estació núm. 6, 2a planta (secretària general), de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores, o en qualsevol altra oficina a què fa referència l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAP-PAC).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ov.dip-alicante.es/Default.aspx?menu=yes&idsesion=751854385&nemot=smnuEmpleo&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|20|smnuEmpleo|31&opcionmenu=34


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar