Detall

Agents de la Policia local


 • Descripció

  Agents de la Policia local


 • Organisme

  Alcalà de Xivert
  Purísima, 23
  Tel:964410301
  Fax:964410139


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B, i per a motocicletes classe A.

  Sobre el permís de conducció per a motocicletes, el mencionat anteriorment s'entén amb anterioritat al 8 de desembre de 2.009, data en què va entrar en vigor el nou reglament de conductors. A partir d'eixa data, el permís de conducció que s'exigix per a poder concórrer al present procés selectiu és l'A2.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Tindre complits 18 anys d'edat, i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent o complides les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.
  - No patir malaltia ni defecte físic que li impedisca el normal exercici de les funcions pròpies de l'escala i categoria a què aspira, circumstàncies que de manera perceptiva tots els aspirants hauran de presentar per mitjà d'un certificat mèdic oficial en què faça constar expressament que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la plaça objecte de la convocatòria. La falta de presentació del certificat exclourà els aspirants de participar en el procés de selecció que es convoca; a més els aspirants hauran d'acreditar, d'acord amb la normativa d'aplicació una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  - No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'n cancel·lats.
  - No haver sigut separat/ada per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol administració o ocupació pública ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
  - No estar incurs/a en cap de les causes d'incompatibilitat previstes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, del personal al servici de les administracions públiques.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'efectuarà pels mitjans següents:
  - Per autoliquidació que facilitarà l'Ajuntament, en les oficines municipals síties al carrer Puríssima.
  - Per mitjà del seu ingrés en l'Oficina de BANKIA d'Alcalà de Xivert, IBAN ES76 2038 6331 5860 0000 6079, sítia a la plaça Frontó 8 d'esta localitat.
  - Per mitjà de transferència bancària de conformitat amb el que preveu l'art. 38.6 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  A l'efecte de identificar l'ingrés, en la transferència bancària haurà de constar obligatòriament el nom i cognoms de l'aspirant, així com el seu DNI i la identificació de les proves selectives a què opta.


 • Exempció / Reducció taxes

  Els drets d'examen només podran ser tornats en el cas que les proves selectives no es realitzen per causa no imputable al subjecte passiu.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte d'esta convocatòria és cobrir temporalment per mitjà de nomenament interí en els supòsits de substitució per causes legalment establides, vacants, contingències que afecten el personal amb reserva de lloc de treball, per a la temporada d'estiu d'este ajuntament, i altres necessitats de caràcter temporal que puguen sorgir.

  Estes places pertanyen a l'escala d'administració especial, subescala servicis especials, classe Policia local i els seus auxiliars, enquadrats en l'escala bàsica.


 • Documentació / Informació

  Els interessats hauran d'omplir, el model de sol·licitud que figura com annex II d'esta convocatòria.

  Les sol·licituds per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'alcalde-president d'este Ajuntament.

  Les instàncies s'acompanyaran amb:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació i de documents acreditatius del compliment dels altres requisits exigits en les presents bases.
  c) Declaració de la persona sol·licitant fent constar que complix els requisits legals i reglamentaris indispensables per a l'exercici del lloc a ocupar i que no està incursa en cap de les causes d'incompatibilitat d'acord amb la normativa d'aplicació sobre la matèria. No s'admetran sol·licituds presentades que no continguen la dita declaració.
  d) Certificat mèdic oficial en què s'acredite complir amb el requisit previst en la base especifica 4.d). S'admetran certificats mèdics oficials amb una antiguitat màxima de sis mesos, comptats des de la finalització del termini de presentació d'instàncies. El tribunal per causes objectives podrà requerir un certificat de reconeixement mèdic actualitzat.
  e) El justificant d'haver ingressat els drets d'examen, segons l'ordenança fiscal reguladora de les taxes.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada d'este Ajuntament o en qualsevol dels previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://alcaladexivert.sedelectronica.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar