Detall

Cos carrera diplomàtica


 • Descripció

  Cos carrera diplomàtica


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o grau o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si és el cas, del corresponent certificat d'equivalència. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions del Dret Comunitari.
  - Només podran participar els candidats de nacionalitat espanyola, segons el que establix l'annex del Reial Decret 543/2001, de 18 de maig.


 • Taxa ordinària

  29,89 €


  Descripció de la taxa

  El Pagament de la taxa de drets d'examen es realitzarà de dos formes:

  * Presencial:
  L'ingrés de l'import s'efectuarà, junt amb la presentació de la sol·licitud, en qualsevol banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit de què actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació tributària. En la sol·licitud haurà de constar que s'ha realitzat el corresponent ingrés dels drets d'examen, per mitjà de validació de l'entitat col·laboradora en què es realitze l'ingrés, a través de certificació mecànica, o a falta d'això, segell i firma autoritzada de la mateixa en l'espai reservat a estos efectes.

  * Telemàtic:
  En aquells supòsits en què s'haja optat per realitzar la presentació de la sol·licitud a través del Registre Telemàtic del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, l'ingrés de l'import es realitzarà en els termes que preveu l'Orde HAC/729/2003, de 28 de març, del Ministre d'Hisenda, per la qual s'establixen els supòsits i condicions generals per al pagament per via telemàtica de les taxes que constituïxen recursos de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics, així com en les seues resolucions de desplegament.


 • Exempció / Reducció taxes

  N'estaran exempts del pagament:
  a) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, que hauran d'acompanyar la sol·licitud amb el certificat acreditatiu de tal condició.
  b) Les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria. Seran requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini que es tracte, no hagen rebutjat oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
  La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol·licitarà en l'oficina dels servicis públics d'ocupació. Quant a l'acreditació de les rendes es realitzarà per mitjà d'una declaració jurada o promesa escrita del sol·licitant. Ambdós documents hauran d'acompanyar-se a la sol·licitud.
  c) Les famílies nombroses de categoria especial, en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de la Família Nombrosa, tindran dret a una exempció del 100 per 100 de la taxa. La condició de família nombrosa s'acreditarà per mitjà del corresponent títol actualitzat.
  d) Les víctimes del terrorisme, entenent per tals les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten per mitjà de sentència judicial ferma o en virtut de resolució administrativa per la qual es reconega tal condició, el seu cònjuge o persona que haja conviscut amb anàloga relació d'afectivitat, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i difunts.

  Tindran dret a una bonificació del 50 % en el pagament de la taxa:
  a) Els qui acrediten ser membres de família nombrosa classificada en «categoria general», per a això hauran d'aportar fotocòpia del títol oficial, en vigor, acreditatiu de tal condició i expedit per la corresponent comunitat autònoma.


 • Places

  Nombre de places

  20

  Descripció de les places

  Torn lliure: 19 places.
  Torn discapacitats: 1 plaça.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen participar en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en el model de sol·licitud 790 que serà facilitat en la pàgina web www.administracion.gob.es.

  La presentació es realitzarà per qualsevol dels mitjans següents:

  Telemàtic:
  - Davant del Registre Telemàtic del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques «Inscripció en processos selectius», a través de l'adreça d'Internet www.minhap.gob.es o en el portal del ciutadà www.administracion.gob.es
  La presentació de sol·licituds per esta via comportarà, si és el cas, el pagament telemàtic de la taxa de drets d'examen.
  En aquells casos que haja de presentar-se documentació addicional junt amb la sol·licitud de participació telemàtica, de conformitat amb el que preveuen les bases específiques, esta haurà de ser aportada presencialment en els llocs previstos en l'apartat següent.

  Presencial:
  - En el Registre General del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació (plaça de la Provincia, 1, 28071 Madrid), així com en els Registres de les Delegacions i Subdelegacions del Govern de l'Administració General de l'Estat, sense perjuí del que disposa l'apartat dotzé de l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre, per la qual s'establixen les bases comunes que regiran els processos selectius per a ingrés o accés en cossos o escales de l'Administració General de l'Estat.


 • Lloc de presentació

  Registre General del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació (plaça de la Provincia, 1, 28071 Madrid), així com en els Registres de les Delegacions i Subdelegacions del Govern de l'Administració General de l'Estat, sense perjuí del que disposa l'apartat dotzé de l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre, per la qual s'establixen les bases comunes que regiran els processos selectius per a ingrés o accés en Cossos o Escales de l'Administració General de l'Estat.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.administracion.gob.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar