Detall

Conserge.


 • Descripció

  Conserge.


 • Organisme

  Govern de Navarra: Departament de Presidència, Igualtat, Funció Pública, i Interior
  Av. Carlos III, 2, 1º
  31002 Pamplona
  Tel: 848427000
  Fax: 848427010


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o nacional d'un estat inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, que arrepleguen la lliure circulació de treballadors.

  També podrà participar qui siga cònjuge de persones amb nacionalitat espanyola, de nacionals d'un estat membre de la Unió Europea i de nacionals dels estats inclosos en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals mencionats, sempre que no estiguen separades de dret, així com els seus descendents i descendents del cònjuge, quan no hi haja separació de dret, que siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.

  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Trobar-se en possessió del títol de Graduat en ESO, títol de Graduat Escolar, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de primer grau, o equivalents, o del resguard d'haver satisfet els drets per a la seua obtenció en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

  d) Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions.

  e) No trobar-se en situació d'inhabilitació ni suspensió per a l'exercici de funcions públiques i no haver sigut separada del servici d'una Administració Pública.

  f) D'acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de Protecció a la Infància i a l'Adolescència, és requisit per a l'exercici de llocs de treball de Conserge,no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com per tràfic de sers humans.

  Els qui posseïsques la nacionalitat espanyola hauran de presentar fotocòpia del DNI, llevat que hagen autoritzat l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra la consulta de les seues dades d'identitat i edat que fan falta per a la tramitació i resolució de l'expedient.

  Les persones que participen i no posseïsquen la nacionalitat espanyola, hauran d'aportar fotocòpia dels documents que acrediten la seua identitat i nacionalitat i, si és el cas, dels requisits de nacionalitat i parentiu exigits com a requisit. També hauran de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmeses a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu país d'origen, l'accés a la Funció Pública.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies es facilitaran en qualsevol de les oficines del Registre General del Govern de Navarra. Es poden obtindre també a través d'Internet, en l'adreça www.navarra.es, bé des del butlletí oficial de la seua publicació, bé des de l'enllaç de la convocatòria i hauran d'ajustar-se al model que figura en l'annex I.

  També hauran d'adjuntar omplida i firmada la sol·licitud de l'annex IV, per a seleccionar les demarcacions geogràfiques en què desitgen figurar, així com la seua disponibilitat per a acceptar contractes a temps parcial. Els qui no ho facen, es considerarà que opten per totes les zones geogràfiques i mostren la seua disponibilitat a treballar a temps parcial.

  Els que vulguen optar a contractacions amb requisit d'èuscar amb grau de domini 2, junt amb la instància de participació, hauran d'aportar còpia del títol equivalent al Nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, del Certificat d'Aptitud en basc expedit per una Escola Oficial d'Idiomes o de titulació reconeguda oficialment equivalent.

  La manca de la titulació mencionada es podrà suplir per mitjà de la superació d'una prova que determine si l'aspirant té el nivell lingüístic suficient en el dit idioma. Les persones interessades a realitzar la prova de suficiència mencionada, hauran de manifestar-ho, en la instància de participació, en el lloc disposat a este efecte.

  Els qui participen amb una discapacitat reconeguda hauran d'adjuntar a la instància de participació document que l'acredite, expedit per òrgan competent, així com sol·licitar les possibles adaptacions de temps i mitjans que consideren necessàries.


 • Lloc de presentació

  * Les instàncies de participació en les convocatòries hauran de presentar-se:

  - Presencialment:
  En el Registre General del Govern de Navarra, avinguda de Carles III, 2, (vestíbul) 31002 de Pamplona, o en qualsevol de les altres oficines de Registre del Govern de Navarra, la relació del qual apareix publicada en els bButlletins oficials de Navarra, números 57, de 25 de març de 2015, i 103, de 29 de maig de 2015 o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  -Telemàticament:
  A través del Registre General Electrònic de l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra, disponible en el portal web d'Internet del Govern de Navarra (www.navarra.es). En este supòsit, la sol·licitud específica de participació i la resta de documentació que ha d'aportar-se, podrà adjuntar-se en qualsevol dels formats previstos en el Registre General Electrònic per a adjuntar arxius.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.navarra.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar