Detall

Cos superior gestió d'enginyeria tècnica en informàtica, A2-02, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 10/15


 • Descripció

  Cos superior gestió d'enginyeria tècnica en informàtica, A2-02, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 10/15


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs)

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  1. Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos als quals es fa referència en aquest apartat per a cada una de les modalitats, i haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys com a personal funcionari de carrera en el cos o l'escala des d'on s'accedeix, tal com estableix l'article 119 de la mateixa llei.
  Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran en cada cas, la procedència següent:
  Modalitat A: Promoció interna vertical: personal funcionari de carrera que pertanga al cos C1-02 (especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l'Administració de la Generalitat, de l'annex I de la Llei 10/10 de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana).
  Modalitat B: Promoció interna horitzontal: personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup A2 de l'annex I de la llei excepte l'A2-02).
  Modalitat C: Promoció interna mixta: personal funcionari de carrera que pertanga a qualsevol cos o escala del subgrup C1 de l'annex I de la llei excepte el cos C1-02 corresponent a l'accés per promoció interna vertical.
  El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que estableix l'annex I de la llei podrà igualment accedir al cos A2-02 mitjançant promoció interna mixta si pertany al subgrup C1 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup A2.

  2. Titulació: estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, o bé, d'un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o tindre complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  En el cas que les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  3. Podran optar al torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional les persones aspirants que complisquen els requisits anteriors i tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 6.3.1.


 • Taxa ordinària

  18,80 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen són de 18,80 euros i s'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa s'ha d'acreditar per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà segons la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  Els 6 llocs de treball corresponen a:
  Torn de promoció interna: 5 llocs
  Torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional: 1 lloc


 • Documentació / Informació

  ORDRE 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'enginyeria tècnica en informàtica, A2-02, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 10/15.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar d'una de les maneres següents:
  Sol·licitud presencial: la sol·licitud l'han de presentar les persones interessades en les oficines públiques que figuren consignades en l'annex V, una vegada omplida i abonada la taxa que es fixa en la base 5.
  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  Sol·licitud telemàtica: la sol·licitud l'han de presentar les persones interessades a través d'Internet per mitjà de la signatura electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No seran vàlides les sol·licituds que, encara que s'hagen pagat, no s'hagen signat electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=63177


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar