Detall

Observadors de Meteorologia.


 • Descripció

  Observadors de Meteorologia.


 • Organisme

  Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
  Plaça de SAN Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid
  Telèfons: 91 597.6577- 78 i 91 597.6695
  Tel:91 347 55 98


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola.
  També podran participar, com personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, a excepció d'aquells que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de les administracions públiques:
  a) Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  b) El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que siguen dependents.
  c) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  Els aspirants no residents a Espanya inclosos en l'apartat b), així com els estrangers inclosos en els apartats c) i d), hauran d'acompanyar a la seua sol·licitud, document que acredite les condicions que s'al·leguen.

  2. Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  3. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  4. No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés a cossos o escales de funcionaris, ni pertànyer al mateix cos, escala o especialitat a les proves selectives del qual es presenten.

  En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

  5. Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació.


 • Taxa ordinària


  14,97 €


  Descripció de la taxa

  Els interessats podran realitzar el pagament de les taxes de dos formes:

  - Telemàtic: a través d'Internet en el portal del ciutadà www.administracion.gob.es

  - Presencial: Caldrà omplir prèviament el formulari 790, a través del punt d'accés generalhttp://administracion.gob.es/PAG/modelo 790 que constarà de tres còpies («exemplar per a l'Administració», «exemplar per a l'interessat» i «exemplar per a l'entitat col·laboradora»), finalment, es presentarà l'original de la sol·licitud impresa (els tres exemplars), en qualsevol banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit de què actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació tributària.

  Les sol·licituds subscrites en l'estranger podran abonar l'import de la taxa en:
  - Directament en qualsevol oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
  - Per mitjà de transferència des de qualsevol entitat bancària estrangera (aquelles «el codi IBAN de les quals no comence per ES), al compte corrent número 0182-2370-49-0200203962 (codi IBAN: ES06, codi BIC: BBVAESMMXXX) del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a nom de «Tresor Públic Drets d'examen».


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:
  a) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, les quals hauran d'adjuntar a la sol·licitud el certificat acreditatiu de tal condició.
  b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria, en els termes que preveu l'apartat dotzé 5.b) de l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre.
  Estes persones hauran d'acompanyar la sol·licitud amb estos dos documents:
  1. Certificat emés pels servicis públics d'ocupació sobre la seua condició de demandants d'ocupació en què conste que no han rebutjat oferta d'ocupació adequada, ni s'han negat a participar en accions de promoció, formació o reconversió professional.
  2. Declaració jurada o promesa escrita del sol·licitant de no tindre rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
  c) Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de la Família Nombrosa («BOE» del 19). D'esta manera tindran dret a una exempció del 100% de la taxa els membres de famílies de categoria especial i a una bonificació del 50% els membres de les famílies de la categoria general.
  La condició de la família nombrosa s'acreditarà per mitjà de fotocòpia del corresponent títol actualitzat, i haurà de ser adjuntat a la sol·licitud.
  d) La víctimes del terrorisme, entenent per tals les personal que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten per mitjà de sentència judicial ferma o en virtut de resolució administrativa per la qual es reconega tal condició, el seu cònjuge, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i difunts, d'acord amb la disposició final quinta de la Llei Orgànica 9/2015, de 28 de juliol que afig un nova lletra a l'apartat cinc de l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de novembre.


 • Places

  Nombre de places

  40

  Descripció de les places

  Accés lliure: 38 places.
  Torn discapacitat: 2 places.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen participar en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en el model de sol·licitud 790 que serà facilitat gratuïtament en Internet en la pàgina web www.administracion.gob.es (Ocupació pública i beques; Inscripció en proves selectives; Omplir i imprimir el formulari de sol·licitud).

  a) Els interessats podran realitzar el registre electrònic de la seua sol·licitud i el pagament telemàtic de les taxes a través d'Internet en el portal del ciutadà www.administracion.gob.es (Ocupació pública i beques; Inscripció en proves selectives; Omplir, pagar i presentar a través d'Internet) o en el portal del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques www.minhap.gob.es (Servicios-Empleo Públic- Inscripció en proves selectives).

  b) Igualment podran presentar-se les sol·licituds en suport paper, per a la qual cosa caldrà omplir prèviament el formulari 790, a través del punt d'accés generalhttp://administracion.gob.es/PAG/modelo 790.
  Una vegada omplits en l'esmentada pàgina totes les dades del formulari, hauran de polsar en la part inferior d'este sobre l'opció «generar sol·licitud». D'esta manera, es generarà el document que, en imprimir-lo a continuació en suport paper, constarà de tres còpies («exemplar per a l'Administració», «exemplar per a l'interessat» i «exemplar per a l'entitat col·laboradora»).


 • Lloc de presentació

  En els registres generals del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, (passeig Infanta Isabel, 1, Madrid i plaça de San Juan de la Cruz, s/n, Madrid), així com en els registres de les delegacions i subdelegacions del Govern de l'Administració General de l'Estat, sense perjuí del que disposa l'apartat dotzé de l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre, per la qual s'establixen les bases comunes que regiran els processos selectius per a ingrés o accés en cossos o escales de l'Administració General de l'Estat.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.administracion.gob.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.