Detall

Metge Medicina del Treball


 • Descripció

  Metge Medicina del Treball


 • Organisme

  Diputació Provincial de Castelló: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
  Av. Doctor Clará, 19
  12002 – Castelló
  Tel. 964 35 97 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Tindre 16 anys complits i no excedir l'edat màxima de jubilació prevista en les normes reguladores del Règim General de la Seguretat Social per a l'accés a la pensió de jubilació en la seua modalitat contributiva, sense coeficient reductor per raó d'edat.

  - Els requisits de nacionalitat, edat, titulació i especialitat, aptitud funcional i disciplinària per a participar en el procés selectiu hauran de ser efectius en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies, i mantindre's durant tot el procés selectiu.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.


 • Documentació / Informació

  Els interessats/ades hauran d'omplir una instància de sol·licitud segons el model normalitzat que podran obtindre en el Registre del Consorci i en la pàgina Web, i on declararan expressament i formalment que reunixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.

  Junt amb la instància de sol·licitud hauran de presentar:
  - Fotocòpia DNI
  - Fotocòpia titulació requerida i especialitat.
  - Fotocòpia de tots els mèrits que l'aspirant desitja que siguen valorats, segons bases.
  - Autobaremació dels mèrits, segons model adjunt a la sol·licitud

  * Els aspirants podran descarregar-se de la pagina web la instància per duplicat: exemplar per a l'Administració i exemplar per a l'interessat, presentant ambdós, als efectes de que tinguen constància de la seua presentació.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es presentaran, preferentment, atesa la urgència del procés, en el Registre General del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló o, alternativament, en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte les modificacions introduïdes per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

  En el cas de la seua presentació en les oficines de Correus, les instàncies es presentaren en sobre obert, a fi que per l'empleat que admeta l'enviament s'estampe el segell de dates en el document, de manera que apareguen, amb claredat, el nom de l'oficina i la data de presentació. Ha d'aparéixer el segell de certificat en el sobre exterior i en la mateixa sol·licitud/ instància de participació en el procés selectiu. Els terminis de presentació en l'oficina de correus són els mateixos que els de la convocatòria.

  En el supòsit de presentació de les instàncies en administració distinta o en les oficines de correus, en els termes establits en l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, haurà de remetre, a més còpia de la instància amb segell de registre, de la titulació i especialitat, i de tots aquells mèrits que desitja l'aspirant que es valoren, per fax al Servici de Recursos Humans del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, al número 964354378, dins del termini de presentació de sol·licituds.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://hospitalprovincial.es/RRHH/bolsas


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.