Detall

Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.


 • Descripció

  Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Presentació de documents. Oferta places vacants.

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Titulació específica

  - Estar en possessió del títol de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de docència.


 • Requisits especifics

  a) Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent, títol superior d'ensenyances artístiques equivalent a llicenciatura o grau, o aquella titulació equivalent, als efectes de docència, als estudis superiors de Música o Dansa, sempre que estiga expressament homologada pel Ministeri d'Educació i Ciència i de forma individualitzada.
  En el cas que les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la corresponent homologació, la qual tindrà efectes des de la data en què siga concedida i s'expedisca la corresponent credencial, segons el Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'establixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat, o el seu reconeixement a efectes professionals per a l'exercici a Espanya com a docent d'ensenyances no universitàries, a l'empara del que establix el Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre, que establix el sistema comunitari de reconeixement de qualificacions professionals.
  b) Els qui no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen hauran de posseir un coneixement adequat d'esta llengua, de manera que si no poden acreditar alguna de les titulacions enumerades en la base 7.1.1 hauran de realitzar la prova descrita en esta.
  c) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana de la manera indicada en la base 7 d'esta convocatòria.
  d) Per a participar per la reserva de places per a persones amb diversitat funcional, a més de reunir els requisits anteriors, s'haurà de tindre reconeguda pels òrgans competents de la Generalitat, de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes, una diversitat funcional el grau de la qual siga igual o superior al 33 %, sempre que això no siga incompatible amb l'exercici de la docència en l'especialitat a què s'opta.
  L'opció per esta reserva haurà de formular-se en la sol·licitud de participació amb declaració expressa de reunir la condició exigida, que s'acreditarà, si obtinguera plaça, per mitjà de certificat dels òrgans competents.
  No obstant això, si en la realització de les proves se suscitaren dubtes al tribunal respecte de la capacitat de la persona aspirant per a l'exercici de les activitats habitualment desenrotllades pel personal funcionari del cos docent a què aspira a ingressar, podrà demanar el corresponent dictamen dels òrgans competents d'acord amb el que preveu la base 10.2.c. En este cas, i fins que s'emeta el dictamen, es podrà continuar participant condicionalment en el procés selectiu, i quedarà en suspens la resolució definitiva sobre l'admissió o exclusió del procés fins a la recepció del dictamen.
  El procés selectiu es realitzarà en condicions d'igualtat amb les persones aspirants d'ingrés lliure, sense perjuí de les adaptacions previstes en la base 5.12 d'esta convocatòria.
  Els qui participen per esta reserva no podran concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d'ingrés lliure. Així mateix, només podran concórrer a una única especialitat per esta reserva de diversitat funcional.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat al qual s'apliquen els tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, on s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.
  Així mateix podran participar el cònjuge, descendents i descendents del cònjuge, tant les persones amb nacionalitat espanyola com de nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, s'aplique la lliure circulació de persones treballadores quan així ho preveja el corresponent tractat, siga quin siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, i respecte a descendents, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'esta edat però visquen amb càrrec als seus progenitors.
  b) Tindre complits els setze anys i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.
  c) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals del respectiu cos, no patir malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.
  d) No haver sigut separat o separada per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala del funcionariat, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, on haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'algun altre estat, no trobar-se en situació d'inhabilitació o equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a la funció pública.
  e) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament, del mateix cos a què es pretenga ingressar, llevat que es concórrega al procediment per a l'adquisició de noves especialitats regulat en la present convocatòria.
  f) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb el que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.


 • Taxa ordinària

  31,47 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'ingressaran per mitjà de la presentació de l'imprés de la instància de participació en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores que figuren en esta. Els gastos de transferència aniran a càrrec de l'interessat. En la sol·licitud impresa haurà de figurar el segell de l'entitat bancària, acreditatiu del pagament de drets; la falta o deute fora de termini o el deute d'una quantitat diferent de l'assenyalada determinarà l'exclusió de la persona aspirant. En cap cas la presentació i pagament en l'entitat bancària suposarà eliminació del tràmit de presentació, en termini i forma, de la sol·licitud.
  De conformitat amb què disposen els articles 132 i 133 del mencionat decret legislatiu, els drets d'examen són els següents:

  - Personal d'ingrés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques: 31,47 €
  - Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona: Exempt
  - Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 15,74 €
  - Persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %: 1,89 €

  De conformitat amb què establix l'article 9 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, no es procedirà a la devolució de les taxes per drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les persones aspirants dels procediments selectius per causes imputables exclusivament a elles.


 • Places

  Nombre de places

  48

  Descripció de les places

  Codi: 5E1; Especialitat: Cant; Ingrés lliure: 2; Total: 2
  Codi: 5A4; Especialitat: Pedagogia; Ingrés lliure: 2; Reserva diversitat funcional: 1; Total: 3
  Codi: 5E6; Especialitat: Musicologia; Ingrés lliure: 5; Total: 5
  Codi: 5A1; Especialitat: Composició; Ingrés lliure: 5; Reserva diversitat funcional: 1; Total: 6
  Codi: 5H1; Especialitat: Tecnologia musical; Ingrés lliure: 3; Total: 3
  Codi: 5A3; Especialitat: Història de la música; Ingrés lliure: 2; Reserva diversitat funcional: 1; Total: 3
  Codi: 5E5; Especialitat: Música de cambra; Ingrés lliure: 3; Reserva diversitat funcional: 1; Total: 4
  Codi: 5B1; Especialitat: Llengua anglesa; Ingrés lliure: 3; Total: 3
  Codi: 5F6; Especialitat: Violí; Ingrés lliure: 2; Total: 2
  Codi: 5F7; Especialitat: Violoncel; Ingrés lliure: 2; Total: 2
  Codi: 5H4; Especialitat: Anàlisi i pràctica del repertori de la dansa contemporània; Ingrés lliure: 1; Total: 1
  Codi: 5G3; Especialitat: Història de la dansa; Ingrés lliure: 2; Total: 2
  Codi: 5G1; Especialitat: Ciències de la salut aplicades a la dansa; Ingrés lliure: 2; Total: 2
  Codi: 5A0; Especialitat: Dansa clàssica; Ingrés lliure: 2; Total: 2
  Codi: 5G2; Especialitat: Dansa contemporània; Ingrés lliure: 2; Total: 2
  Codi: 5F9; Especialitat: Dansa espanyola; Ingrés lliure: 2; Total: 2
  Codi: 5A2; Especialitat: Direcció d'orquestra; Ingrés lliure: 1; Total: 1
  Codi: 5E4; Especialitat: Guitarra; Ingrés lliure: 1; Total: 1
  Codi: 5H5; Especialitat: Escenificació aplicada a la dansa; Ingrés lliure: 1; Total: 1
  Codi: 5F0; Especialitat: Piano; Ingrés lliure: 1; Total: 1


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en este procediment hauran d'omplir una instància (model 046-taxes per inscripció proves selectives), d'acord amb model oficial, que serà facilitada a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport https://ceice.gva.es.
  Esta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu. Cada participant haurà d'utilitzar necessàriament un joc de tres còpies impreses a través d'Internet, de manera que no es podran fer fotocòpies ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat. Una vegada omplida la instància s'imprimirà per triplicat.
  La sol·licitud impresa per triplicat haurà de presentar-se, si és el cas, en alguna de les entitats financeres col·laboradores als efectes del deute de la taxa corresponent.
  Així mateix, una vegada abonada la taxa en l'entitat col·laboradora, les persones aspirants presentaran la sol·licitud en els registres de les oficines públiques que figuren en la base 3.3, acompanyada, si és el cas, de la documentació procedent, d'acord amb el que preveu la base 3.2.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds omplides d'acord amb el que preveu la base 3.1.1 es presentaran preferentment en les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, Castelló o València (annex VI) o bé en els llocs i formes que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb el que disposa l'article 20 del Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat. En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de Correus, es farà en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada. Si no es fa d'esta manera es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.
  Les sol·licituds subscrites per participants des de l'estranger podran cursar-se en el termini assenyalat en l'apartat 3.4 de la present base, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les remetran a continuació a l'organisme competent. S'adjuntarà a la sol·licitud comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni corresponent, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/convocatoria-y-documentacion5


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar