Detall

Comissions de Servici 2016, centres especials.


 • Descripció

  Comissions de Servici 2016, centres especials.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Valoració de mèrits : Resolució d'al·legacions

 • Procés selectiu

  COMISSIÓ DE SERVEI


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits generals

  1. Podran participar en la convocatòria les persones funcionàries de carrera en servici actiu que ocupen o tinguen reservat un lloc de treball amb destinació definitiva, o el tinguen adjudicat amb efectes 1 de setembre de 2016 en centres o servicis educatius de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, dels cossos i especialitats a què corresponguen els llocs convocats.
  2. Les persones que desitgen participar en esta convocatòria hauran de complir els requisits generals següents:
  a) Estar en possessió del Certificat de Capacitació o del Diploma de Mestre de València excepte en el cas que el participant estiga habilitat en Filologia: Valencià o equivalent.
  b) Tindre disponibilitat per a l'elaboració de materials didàctics, propostes i informes respecte a l'organització i el desenrotllament de la practica docent en els llocs convocats així com per a l'adaptació de l'horari i jornada a les característiques del lloc.
  3. A més, per a cada tipus de lloc es relacionen en l'annex I els requisits específics corresponents.


 • Documentació / Informació

  1. Les persones que desitgen participar en esta convocatòria, hauran de presentar la documentació següent:
  a) Sol·licitud, segons el model normalitzat que figura com a annex IIA al qual s'adjuntarà degudament omplit l'imprés d'autobaremació que figura com a annex II-B i declaració expressa de disponibilitat prevista en la base tercera punt b segons el model que figura com a annex II-C.
  En la sol·licitud a més s'hauran d'indicar les places sol·licitades per orde de preferència.
  b) Documentació justificativa dels mèrits al·legats per a la seua baremació, segons l'annex III. A estos efectes, només es tindran en compte els mèrits que com a funcionari de carrera es perfeccionen des de l'1 de gener de 2009, a excepció del punt 1 del barem referit a antiguitat i experiència docent, en el qual es valorarà tota la vida administrativa del sol·licitant, des que va adquirir la condició de funcionari de carrera.
  Els documents presentats hauran de ser originals o fotocòpies acompanyades de les diligències de compulsa o confrontació, d'acord amb el que establix la Circular 5/99 de 14 de juny, de la secretària general de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència sobre compulsa o confrontació de documents en els establiments docents, i en la Circular 3/99, de 25 de maig, de la secretària general de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre compulsa o confrontació de documents.
  De la presentació dels mèrits s'exceptuen els llocs convocats en l'últim bloc denominats: llocs catalogats d'especial dificultat en centres d'educació secundària, així com els llocs d'acció compensatòria catalogats en els centres d'acció educativa singular (CAES).
  c) El projecte de treball ha de ser original i d'elaboració pròpia, amb les especificacions que s'indiquen en l'annex I per als llocs que així se sol·licita, tenint en compte el format i l'extensió que s'assenyala.
  Tots els elements que formen el projecte, inclosa la unitat didàctica o proposta d'intervenció educativa sol·licitada, si és el cas, s'hauran de presentar tant en suport digital (arxiu ACROBAT amb extensió .pdf) en un CD/DVD o memòria USB, com a imprés en suport paper.
  El tipus de lletra serà Times New Roman a 12 punts, amb interlineat 1'5 i una extensió màxima de 20 pàgines, incloent-hi tant la portada com qualsevol altre element que forme part del document. El projecte no contindrà cap marca referida a la identitat personal, ni en els text i imatges que ho componguen ni en les possibles metadades.
  El document en suport paper junt amb l'arxiu en suport digital hauran d'entregar-se en un sobre tancat. La identificació de la persona aspirant es farà en el nom de l'arxiu segons el model següent: projecte_apellido1_apellido2_nom.nombre.pdf.
  L'incompliment dels requisits sobre el projecte constituirà una causa immediata d'exclusió del procediment.
  2. No es consideraran aquells projectes o mèrits presentats fora de termini, ni els mèrits que s'al·leguen i hagen sigut obtinguts després de la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  3. Les persones concursants que ho desitgen i complisquen els requisits podran presentar-se a més d'un dels llocs objecte d'esta convocatòria. En este cas hauran de presentar sol·licitud i documentació dels mèrits al·legats de manera individualitzada per a cada una de les tipologies de posats als que es presenten.
  A més i depenent dels posats als que es presente, la persona sol·licitant haurà de presentar la documentació específica que es detalla si és el cas en l'annex I.


 • Lloc de presentació

  1. Les sol·licituds junt amb la documentació complementària que acredite els mèrits al·legats, i el projecte de treball si és el cas, seran presentades preferentment en els registres de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i/o en les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la província on tinga la destinació definitiva el funcionari docent, les adreces de les quals són les següents:

  - Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant
  C/ Carratalá, 47
  3007 Alacant
  - Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló
  Avinguda del Mar, 23
  12003 Castelló de la Plana
  - Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València
  C/ Gregori Gea, 14
  46009 València

  Així mateix, els participants podran presentar la sol·licitud i la documentació corresponent en qualsevol de les altres dependències a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s'opte per presentar una sol·licitud en una oficina de Correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser certificada; si no és així, no podrà considerar-se com a presentada en eixa data.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/puestos-especificos


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar