Detall

Militar de carrera o adscripció com militar de complement, escala oficial als cossos d'intendència.


 • Descripció

  Militar de carrera o adscripció com militar de complement, escala oficial als cossos d'intendència.


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  No tindre tatuatges que continguen expressions o imatges contràries als valors constitucionals, autoritats, virtuts militars, que suposen descrèdit per a l'uniforme, que puguen atemptar contra la disciplina o la imatge de les Forces Armades en qualsevol de les seues formes, que reflectisquen motius obscens o inciten a discriminacions de tipus sexual, racial, ètnic o religiós. Tampoc són permesos els tatuatges, argolles, espigues i insercions, automutilacions o semblants que puguen ser visibles vestint les diferents modalitats dels uniformes de les Forces Armades, no especials, la denominació dels quals, composició i utilització s'arreplega en l'Orde Ministerial 6/1989, de 20 de gener, tot això de conformitat amb l'article 15.5 del Reglament d'ingrés i promoció i d'ordenació de l'ensenyança de formació en les Forces Armades, en la redacció donada pel Reial Decret 378/2014, de 30 de maig.


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat espanyola.
  b) No complir ni haver complit l'any 2016 les edats màximes següents:
  - Ingrés directe per a adquirir la condició de militar de carrera: sense límit d'edat màxima.
  - Ingrés directe per a adquirir la condició de militar de complement: 30 anys.
  c) No estar privat dels drets civils.
  d) No tindre antecedents penals.
  e) No trobar-se processat, imputat, investigat o encausat en algun procediment judicial per delicte dolós.
  f) No haver sigut separat del servici, per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques, o dels òrgans constitucionals, o dels òrgans estatuaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de les funcions públiques.
  g) No haver causat baixa d'un centre docent militar de formació pels motius establits en l'article 71.2.c) i h) de la Llei 39/2007, de 19 de novembre.
  i) No haver-se resolt el seu compromís de vinculació professional amb les Forces Armades com a conseqüència d'un expedient d'insuficiència de facultats professionals o de condicions psicofísiques.
  j) No podran participar en els processos de selecció per a cursar ensenyances del mateix nivell i característiques, aquells que hagen causat baixa en un centre docent militar de formació pel motiu establit en l'article 71.2.b) de la Llei 39/2007, de 19 de novembre.
  k) En el cas d'haver donat positiu en detecció de substàncies psicotròpiques o drogues, en l'analítica que en el si d'un procés de selecció anterior li haguera sigut practicada, haurà d'haver transcorregut un període d'un any, comptat a partir de la data d'exclusió.


 • Taxa ordinària

  29,90 €


  Descripció de la taxa

  El model 790 podran ser retirat gratuïtament en el Servici d'Informació Administrativa del Ministeri de Defensa, en les Subdelegacions de Defensa o bé podran descarregar-se des de la pàgina web: www.060.es
  L'ingrés de l'import corresponent s'efectuarà en qualsevol entitat financera de què actuen com
  entitats col·laboradores en la recaptació tributària.
  Les quantitats a abonar són:
  a) Militar de carrera:
  Ingrés directe: vint-i-nou euros amb noranta cèntims (29,90 €).
  b) Militar de complement:
  Ingrés directe: vint-i-dos euros amb quaranta-tres cèntims (22,43 €).


 • Exempció / Reducció taxes

  Tindran dret a la reducció o estaran exempts de pagament de la taxa de drets d'examen:

  a) Els aspirants que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de publicació de la convocatòria. Seran requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini que es tracte, no hagen rebutjat oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, igualment, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al Salari Mínim Interprofessional. Els aspirants hauran d'acreditar la dita circumstància a través de dos documents, que acompanyaran a la sol·licitud:
  - Certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, que pot haver-se obtingut per mitjans telemàtics, si l'aspirant ho va autoritzar en el l'apartat G de la sol·licitud. No obstant això, la resta dels requisits assenyalats hauran de ser certificats per l'oficina del Servici Públic d'Ocupació corresponent.
  Declaració jurada o promesa escrita en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional.
  b) Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses:
  - Exempció del 100% els membres de famílies de la categoria especial.
  - Reducció del 50% els membres de famílies de la categoria general.
  La condició de família nombrosa i la seua categoria s'acreditarà per mitjà de fotocòpia compulsada del corresponent títol actualitzat.


 • Places

  Nombre de places

  39

  Descripció de les places

  Militar de carrer: 27 Places.
  Militar de complement: 12 places.


 • Documentació / Informació

  Per a ser admés al procés de selecció, l'aspirant haurà d'aportar la sol·licitud (apèndix 1), junt amb la resta de la documentació següent:
  - Model 790. Model de liquidació de taxes de drets d'examen. Apèndix 2. Degudament validat per l'entitat col·laboradora en la recaptació tributària.
  - Declaració de processament, imputació, investigació o encausament. Apèndix 3.
  - Declaració de no estar separat del servici. Apèndix 4.
  - Declaració de preferències d'ingrés. Apèndix 5.
  - Còpia compulsada o legalitzada del document oficial i definitiu que acredite la titulació exigida en la convocatòria, o document que acredite haver complit els tràmits legals per a la seua expedició.


 • Lloc de presentació

  * De forma presencial o a través de correu postal.
  La sol·licitud d'admissió al procés de selecció i documentació adjunta es tramitarà al director general de Reclutament i Ensenyança Militar, preferentment de forma presencial en les secretaries generals, Àrees de Reclutament, òrgans de Suport i Oficines Delegades dependents de les Subdelegacions de Defensa de la seua província de residència, en les direccions que figuren en l'apèndix 11, o per correu postal certificat a la Secretaria de Processos de Selecció de la Subdirecció General de Reclutament i Orientació Laboral, passeig de la Castellana, núm. 109, 28071 Madrid. En este cas, la data d'entrada serà la que conste en el segell que s'estampe quan es presente la sol·licitud.
  Per les esmentades secretaries generals, Àrees de Reclutament, Òrgans de Suport i Oficines Delegades, es disposarà el que calga perquè la introducció de les dades de les sol·licituds en el sistema informàtic i la remissió de la documentació a la Subdirecció General de Reclutament i Orientació Laboral es realitze de forma immediata, a fi de que en l'esmentada Subdirecció es procedisca a la seua validació.
  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud i la documentació davant d'una oficina de Correus, es farà en sobre obert, perquè la sol·licitud (apèndix 1) siga datada i segellada per l'empleat de Correus abans de ser certificada.

  * Fent ús de la Seu Electrònica Central del Ministeri de Defensa (SECMD)
  Els aspirants que disposen d'un certificat electrònic en vigor o del DNI electrònic, també podran tramitar la documentació a través de la Seu Electrònica Central del Ministeri de Defensa https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procediments, DIGEREM - Processos Selectius). En l'esmentada seu electrònica, d'acord amb el que determina la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics «BOE»número 150, de 23 de juny) una vegada omplit el formulari de sol·licitud i haver annexat la documentació requerida l'aspirant procedirà a firmar electrònicament la sol·licitud enviant-la al registre electrònic del Ministeri de Defensa, que li proporcionarà el corresponent justificant de recepció. No obstant això, els documents acreditatius d'allò que s'ha requerit, si és el cas, en els apartats 1.2 i 1.3 de la base segona i els mèrits al·legats, també hauran de remetre's en suport paper, d'acord amb allò que s'ha estipulat en esta base.
  Així mateix, sense necessitat de firma electrònica, els aspirants podran avançar les dades de la seua sol·licitud, a través de l'esmentada seu electrònica, sense que este tràmit vincule a l'òrgan convocant fins que es trobe en el seu poder la documentació requerida que, junt amb l'apèndix 1 obtingut i firmat per l'aspirant, serà remesa d'acord amb el que es determina en esta base.
  Com a alternativa, i sense necessitat de disposar d'un certificat electrònic en vigor o del DNI electrònic, els aspirants també podran tramitar la documentació a través de la SECMD emprant el sistema Cl@ve PIN, de claus concertades (usuari més contrasenya). Per a poder fer ús de Cl@ve PIN és obligatori registrar-se prèviament en el sistema, aportant les dades de caràcter personal necessaris.
  No obstant això, si es tramita la documentació emprant el sistema Cl@ve PIN, els documents acreditatius d'allò que s'ha requerit, si és el cas, en els apartats 1.2 i 1.3 de la base segona i els mèrits al·legats, també hauran de remetre's en suport paper, d'acord amb allò que s'ha estipulat en esta base.


 • Altres formes de presentació

  La presentació de sol·licituds podrà fer-se també en la forma establida en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar