Detall

Auxiliar de Turisme


 • Descripció

  Auxiliar de Turisme


 • Organisme

  Castalla
  Plaça Major, 1
  Tel:966560801
  Fax:965560031


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  1.- Tindre la nacionalitat espanyola, d'un dels estats membres de la Unió Europea o d'un estat inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes dels article 56 i 57 del Reial Decret 2/2015.
  2.- Tindre complits els díhuit anys d'edat i no excedir l'edat màxima establida per a la jubilació forçosa
  3.- Estar en possessió del títol corresponent per a optar a la plaça (C2 - graduat escolar o equivalent) o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  4.- No patir malaltia o defecte físic que l'incapacite per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc al qual s'opta.
  5.- No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, on haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés dels drets d'examen podrà realitzar-se en qualsevol de les següents entitats bancàries:
  BBVA 0182 4416 5102 00005899
  Mare Nostrum 0487 0424 9720 80000141
  Sabadel Cam 0081 1026 9000 01038604
  Ruralcaja 3058 2554 0127 32000017
  La Caixa 2100 3972 4902 00005024
  Banco Popular 0075 1420 4606 60000173


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  Un. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Disfrutaran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia compulsada del DNI.
  b) El justificant d'haver ingressat l'import de 20 euros en concepte de drets d'examen.
  c) Si és el cas, la documentació que acredite els mèrits que reunixen, per a poder puntuar en la fase de concurs, segons el que assenyala la base octava, i caldrà adjuntar certificacions o justificants acreditatius (originals o còpies compulsades), amb l'advertiment que, si no s'acredita degudament, no es tindran en compte en la qualificació de la dita base.
  d) Les persones que, com a conseqüència de la seua discapacitat, presenten especials dificultats per a la realització de les proves selectives, podran requerir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans oportuns de les proves del procés selectiu. Igualment, hauran d'aportar el dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de discapacitat, acreditant de forma fefaent la deficiència o deficiències que hagen donat origen al grau de discapacitat reconegut, als efectes de que el Tribunal puga valorar la procedència o no de la concessió de l'adaptació sol·licitada.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament o en qualsevol de les formes establides en l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.castalla.org


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar