Detall

Peó de brigada d'oficis múltiples


 • Descripció

  Peó de brigada d'oficis múltiples


 • Organisme

  Gestalgar
  C/ Larga, 17
  Tel:961649001
  Fax:961649119


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres categories professionals - Altres agrupacions professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat. Estar en algun dels supòsits següents:
  1. Ser espanyol o
  2. Ser nacional dels estats membres de la Unió Europea o nacional d'aquells estats, als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitució de la Unió Europea. També podran participar el cònjuge, els seus descendents i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a la seua expenses. Este últim benefici serà igualment d'aplicació a familiars de nacionals d'altres estats quan així es preveja en els tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.
  3. Ser estranger amb residència legal a Espanya.
  b) No patir malaltia o defecte físic que impedisca el desenrotllament de les corresponents funcions, i hauran de posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, on haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del certificat d'escolaritat o titulació equivalent.
  f) Estar en possessió del permís de conduir B.


 • Documentació / Informació


  La instància es formalitzarà en el model annex en les bases i que es troba en l'adreça d'Internet següent:http://www.gestalgar.es/report/bolsa-empleo-del-ayuntamiento-gestalgar-2016

  Els aspirants hauran d'adjuntar a la sol·licitud de participació, original o fotocòpia simple del DNI i dels mèrits que s'al·leguen.

  Els mèrits al·legats s'acreditaran a través dels documents següents:
  1. Experiència professional: per mitjà de contracte de treball o certificat de l'Administració o empresa emés per l'òrgan competent on conste la professió. Es contrastaran amb l'informe de vida laboral (és imprescindible per a determinar el temps de duració dels contractes).
  2. Formació: per mitjà del títol o certificat expedit per centre oficial.

  En el cas que es concórrega al procediment amb alguna discapacitat reconeguda hauran de presentar certificació de la conselleria competent o òrgan competent d'altres comunitats autònomes que acredite tal condició.


 • Lloc de presentació

  Registre d'entrada de l'Ajuntament de Gestalgar (c/ Larga, 17 - CP 46166).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.gestalgar.es/report/bolsa-empleo-del-ayuntamiento-gestalgar-2016


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar