Detall

Comare


 • Descripció

  Comare


 • Organisme

  Govern de Cantàbria: Conselleria de Sanitat i Serveis Socials
  C/ Federico Vial, 13
  39009 Santander
  Tel:942208240
  Fax:942207224


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir, com a personal estatutari, en igualtat de condicions que els espanyols. Estes previsions seran aplicables, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents. Igualment s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siguen d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
  b) Estar en possessió del Grau en Infermeria o Diplomat Universitari en Infermeria i el títol d'Infermer especialista en Infermeria Obstetricoginecològica, o bé el títol d'Ajudant Tècnic Sanitari amb l'especialitat d'Assistència Obstètrica o estar en condicions d'obtindre'l en el termini de presentació de sol·licituds.
  Les equivalències dels títols al·legats que no tinguen el caràcter general, hauran de justificar-se per l'interessat. Igualment, en el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, haurà d'acreditar-se la seua homologació pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o qualsevol altre òrgan de l'Administració competent per a això.
  c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament.
  d) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat del servici, per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol servici de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici defuncions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent.
  f) En el cas dels nacionals d'altres estats esmentats en el paràgraf a), no trobar-se inhabilitat, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o servicis públics en un estat membre, ni haver sigut separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o servicis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
  g) No tindre la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria i, si és el cas, especialitat a què s'opta.
  h) No haver sigut condemnats per sentència ferma per algun dels delictes a què es referix l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, introduït per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
  i) Haver abonat les taxes, excepte aquells aspirants que n'estiguen exempts.


 • Taxa ordinària

  30,30 €


  Descripció de la taxa

  L'interessat, una vegada degudament omplit el model 046 WEB, pot optar per algun dels mitjans de pagament següents:
  - Pagar amb targeta de dèbit o crèdit (excepte Diners Club i American Express) i imprimir el document una vegada realitzat el pagament; obtindrà dos còpies ("exemplar per a l'interessat" i "exemplar per a l'Administració"), on apareixen reflectides les diligències justificatives de l'ingrés NRC i la seua validació per l'Administració CSV.
  - Imprimir el document que constarà de tres còpies ("exemplar per a l'interessat", "exemplar per a l'entitat col·laboradora", i "exemplar per a l'Administració) i acudir a realitzar el pagament en qualsevol oficina en el territori espanyol de les entitats bancàries col·laboradores de la recaptació del Govern de Cantàbria que apareixen enumerades en el moment de la confecció i en els documents impresos.
  - Accés per mitjà de certificat o DNI digital a través de la passarel·la de pagament del Govern de Cantàbria, amb càrrec en compte de qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació del Govern de Cantàbria, que apareix reflectida en la informació de pagament del model 046 WEB.

  Com a constància que s'ha realitzat el corresponent ingrés dels drets d'examen, el model 046 WEB serà validat per qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació del Govern de Cantàbria.


 • Exempció / Reducció taxes

  Exempció del pagament dels drets d'examen: estaran exempts del pagament d'esta taxa els qui es troben inscrits com a demandants d'ocupació amb almenys un mes d'antelació a la data de publicació de la present convocatòria, la qual cosa acreditaran amb la presentació junt amb la sol·licitud de participació, del document original o còpia compulsada acreditatiu de la seua condició de demandant d'ocupació en un Servici Públic d'Ocupació. No obstant això, aquells aspirants inscrits com a demandants d'ocupació en el Servici Públic d'Ocupació de Cantàbria no hauran d'aportar l'acreditació, sempre que en la sol·licitud conste el seu consentiment per a ser verificada esta situació d'ofici per l'Administració, i en este cas caldrà ajustar-se al que preveu la base 11. L'exempció no inclou els que figuren inscrits com a demandants de millora d'ocupació.


 • Places

  Nombre de places

  11

  Descripció de les places

  Accés lliure: 10 places.
  Reserva discapacitats: 1 plaça.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud de participació en este procés selectiu es formalitzarà necessàriament en l'imprés oficial que s'ajustarà al model normalitzat que es publica com a annex III d'esta convocatòria.
  S'ompliran preferentment a través de l'aplicació informàtica disponible en la pàgina web www.scsalud.es.

  Caldrà, en tot cas, el consentiment de la persona interessada per a la comprovació de la documentació per part de l'Administració de Cantàbria, que haurà de constar en l'imprés de sol·licitud de participació en les proves selectives, en l'apartat destinat a este efecte, o en qualsevol altra comunicació posterior.
  Si la persona interessada no presta el seu consentiment haurà d'aportar la documentació acreditativa sol·licitada en la bases d'esta convocatòria.

  Els aspirants estrangers que residisquen a Espanya hauran de presentar una fotocòpia compulsada del document d'identitat o passaport corresponent i de la targeta de resident comunitari o de familiar de resident comunitari en vigor o, si és el cas, de la targeta temporal de resident comunitari o de treballador comunitari fronterer en vigor, sense perjuí del que disposa la base 11a.

  Els aspirants que siguen nacionals de la Unió Europea o d'algun estat, al qual en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya s'aplique la lliure circulació de treballadors que no residisquen a Espanya, bé per residir en l'estranger o per trobar-se a Espanya en règim d'estada, hauran de presentar una fotocòpia compulsada del document d'identitat o passaport. Els familiars hauran de presentar una fotocòpia compulsada del visat i, si és el cas, del resguard d'haver sol·licitat la targeta corresponent o del resguard d'haver sol·licitat l'exempció del visat i la targeta corresponent. Si no s'han sol·licitat estos documents, hauran de presentar els documents expedits per les autoritats competents que acrediten el vincle de parentiu i una declaració jurada o promesa de l'espanyol, del nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o del nacional d'algun estat al qual en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya s'aplique la lliure circulació de treballadors amb el qual hi ha este vincle, que no està separat de dret del seu cònjuge i, si és el cas, del fet que l'aspirant viu a costa seu o està a càrrec seu.

  Discapacitats: Les persones que tinguen reconeguda la condició legal de discapacitat hauran de fer constar en la seua sol·licitud les adaptacions de temps i/o mitjans que consideren necessàries per a la realització de les proves selectives.
  En este cas, i als efectes de que l'òrgan de selecció puga valorar la procedència o no de la concessió d'allò que s'ha sol·licitat, el candidat adjuntarà el dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de discapacitat competent, on s'acredite de forma fefaent la deficiència o deficiències que han donat origen al grau de minusvalidesa reconegut.
  En tot cas, el dictamen que s'acompanye haurà d'estar en vigor d'acord amb la normativa aplicable.


 • Lloc de presentació

  Una vegada omplida la sol·licitud de participació i, si és el cas, validat el document 046 després d'haver efectuat l'ingrés corresponent als drets d'examen, es presentaran ambdós en el registre del Servici Càntabre de Salut,
  ubicat en l'Avinguda Cardenal Herrera Oria s/n, CP 39011 de Santander, o en qualssevol dels llocs i mitjans assenyalats en l'article 38.4 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.scsalud.es.


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar