Detall

Cos Facultatiu Superior d'administració especial (Veterinari)


 • Descripció

  Cos Facultatiu Superior d'administració especial (Veterinari)


 • Organisme

  Govern de la Rioja: Conselleria d'Administració Pública i Hisenda
  Vara de Rey, 1
  26071 Logronyo


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  Podran participar en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques:
  - Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  - El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que siguen dependents.
  - Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  - Els estrangers que no estant inclosos en els apartats anteriors es troben amb residència legal a Espanya.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol universitari oficial de llicenciat o grau en Veterinària o títol universitari equivalent amb reconeixement oficial i validesa en tot el territori espanyol, o en disposició d'obtindre'l a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.
  Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari.
  d) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, on haja sigut separat o inhabilitat, així com no pertànyer al mateix cos a les proves selectives del qual es referix la present convocatòria. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  f) Estar en possessió del permís de conducció B.

  2.2.- Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i que, de conformitat amb la base 6.1, estiguen exempts de la realització de la prova prèvia d'acreditació del coneixement del castellà, hauran d'aportar junt amb la sol·licitud de participació en este procés selectiu una declaració responsable d'estar en possessió d'algun dels diplomes o títols contingut en la base 6.1. Si no aporten esta documentació no podran ser declarats exempts, i en conseqüència hauran de realitzar la prova indicada anteriorment.

  Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar en este procés selectiu hauran d'aportar junt amb la sol·licitud de participació en les proves selectives la declaració responsable de disposició del document que acredite la seua nacionalitat i, si és el cas, dels documents que acrediten el vincle de parentiu, així com de la declaració jurada o promesa de la persona amb què hi ha eixe vincle que no està separat de dret del seu cònjuge i, si és el cas, del fet que l'aspirant viu a costa seu o està a càrrec seu. Així mateix, els estrangers inclosos en els tractats internacionals en què s'aplique la lliure circulació de treballadors, hauran d'aportar junt amb la sol·licitud la declaració responsable esmentada anteriorment referent a estos tractats.


 • Documentació / Informació

  Una vegada omplida i remesa correctament la sol·licitud per via telemàtica, el sistema generarà un justificant de recepció amb data i número de registre d'entrada que acreditarà que la sol·licitud ha sigut completada i enviada correctament. Només en este cas s'entendrà correctament enviada la sol·licitud telemàtica.

  Junt amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar telemàticament la documentació següent:
  a) Curriculum vitae on es facen constar els mèrits que es posseïsquen en relació amb la base 7.1 d'esta convocatòria.
  b) Documentació justificativa de cada un dels mèrits prèviament al·legats en el currículum.
  c) La documentació que, si és el cas, hagen d'aportar els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola, en virtut del que preveuen els apartats 2.2 i 6.1 d'esta convocatòria (declaració responsable que acredite la seua nacionalitat i declaració responsable de coneixement del castellà)


 • Lloc de presentació

  La presentació de sol·licituds haurà d'efectuar-se exclusivament per procediment telemàtic, a través de l'adreça d'Internet del Govern de La Rioja següent: www.larioja.org/empleopublico, apartat 'Borses de Treball Temporal'.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.larioja.org/empleopublico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar