Detall

Inspector del cos nacional de Policia.


 • Descripció

  Inspector del cos nacional de Policia.


 • Organisme


  Ministeri de l'Interior
  Passeig de la Castellana, 5
  28046 Madrid
  Tel.: 900 150 000
  Web:http://www.mir.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits 18 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació.
  c) No haver sigut condemnat per delicte dolós, ni separat del servici de l'Estat, de l'Administració autonòmica, local o institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  d) No trobar-se inclòs en cap de les causes d'exclusió física o psíquica que impedisquen o menyscaben la capacitat funcional o operativa necessària per a l'exercici de les tasques pròpies de la Policia Nacional que vénen establides en l'annex III d'esta convocatòria.
  e) Compromís de portar armes i, si és el cas, arribar a utilitzar-les, que es prestarà a través de declaració del sol·licitant.
  f) Tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 les dones.
  g) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.
  h) Estar en possessió del títol universitari oficial de Grau.

  Els títols universitaris oficials obtinguts d'acord amb plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, mantindran tots els seus efectes acadèmics als efectes de l'ingrés i la promoció en la Policia Nacional.


 • Taxa ordinària


  22,42 €


  Descripció de la taxa

  - Presencial:
  Serà satisfet dins del termini establit per mitjà d'ingrés en efectiu en qualsevol entitat de depòsit (bancs, caixes d'estalvi, etc.) que preste servicis de col·laboració en la recaptació de les taxes que constituïxen recursos del pressupost de l'Estat, utilitzant per a això l'imprés 790, codi de taxa 088.
  - Telemàtica:
  1. El model d'autoliquidació és el ja citat 790, que es troba a disposició dels interessats en la web de la Direcció General de la Policia http://www.policia.es).
  Si s'opta al pagament per esta via, prèviament s'hauran de complir els requisits establits en l'apartat tercer 2.d) de l'Orde HAC/729/2003, de 28 de març, requisits que es detallen en l'apartat quart.
  2. El pagament telemàtic d'estes taxes tindrà sempre caràcter voluntari i alternatiu, si és el cas, al procediment ordinari de pagament.
  3. Per a realitzar el pagament telemàtic d'estes taxes autoliquidables, l'obligat al pagament o subjecte passiu haurà d'entrar en la web de la Direcció General de la Policia, omplir el formulari corresponent, i realitzar el pagament d'acord amb el que establix l'apartat quart de l'Orde HAC/729/2003, de 28 de març.
  4. Els servicis telemàtics de la Direcció General de la Policia, connectaran l'interessat a través de la seua passarel·la de pagaments amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, perquè duga a terme tots els passos necessaris per a completar el pagament.
  5. Una vegada efectuat el pagament, l'entitat col·laboradora generarà el número de referència complet (NRC), que serà enviat a la Direcció General de la Policia, la qual generarà, perquè l'interessat el puga imprimir, el model d'autoliquidació omplit i pagat, on haurà de figurar el número de referència complet (NRC), que li servirà com a justificant del pagament de la taxa.

  Els qui s'inscriguen o presenten la seua sol·licitud en l'estranger, hauran d'efectuar l'ingrés en el compte restringit següent:
  Títol del compte: Tresor públic. Ministeri de l'Interior. Taxes recaptades en l'estranger; Entitat: BBVA. Oficina institucional. Carrer Alcalá, 16. Madrid-28014. Codi Internacional de compte bancari: ANAVEN ES10; Número de compte: 0182 2458 10 0200006043.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts del pagament de taxa.
  1. Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de publicació de la present convocatòria.
  Seran requisits per al gaudi de l'exempció, que en el termini que es tracte no hagen rebutjat una oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional i que, així mateix, no tinguen rendes superiors en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
  La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol·licitarà en la corresponent oficina dels servicis públics d'ocupació. Quant a l'acreditació de les rendes es realitzarà per mitjà d'una declaració jurada o promesa subscrita pel sol·licitant.
  2. Els qui siguen membres de família nombrosa classificada en la «categoria especial», hauran d'acreditar-ho per mitjà de fotocòpia del títol oficial, en vigor, acreditatiu de tal condició i expedit per la corresponent Comunitat Autònoma.
  3. Les víctimes del terrorisme, entenent com a tals les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten per mitjà de sentència judicial ferma o en virtut de resolució administrativa per la qual es reconega tal condició, el seu cònjuge o persona que haja conviscut amb anàloga relació d'afectivitat, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i difunts.


 • Places

  Nombre de places

  125

 • Documentació / Informació


  La sol·licitud d'admissió a este procés es realitzarà utilitzant el model de sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en la Policia Nacional (model 790, codi de taxa 088), per algun dels procediments següents:

  a) A través de la seu electrònica de la Policia Nacionalhttp://www.policia.es, triant en «processos selectius» l'opció «instàncies» «Escala Executiva» i seguint les instruccions que se li indiquen.
  b) A través de la pàgina web http://www.policia.es, omplint el formulari que s'hi indica , que permet l'ompliment automàtic del model 790. Una vegada omplits les dades del formulari es descarrega l'imprés de sol·licitud en suport paper per triplicat exemplar («exemplar per a l'Administració», «exemplar per a l'interessat» i «exemplar per a l'entitat col·laboradora»).
  L'original dels tres exemplars de l'imprés de sol·licitud (no són vàlides les fotocòpies) omplits en la forma descrita, es presentaran en qualsevol entitat de depòsit de les esmentades en la base 3.3 per a fer efectiu el pagament de la taxa, dins del termini de presentació de sol·licituds.
  c) Únicament quan siga impossible la connexió amb l'aplicació http://www.policia.es, es formalitzarà la sol·licitud omplint, a màquina o a mà en majúscules, l'original de l'imprés de sol·licitud 790, codi de taxa 088, prèviament obtingut en la Divisió de Formació i Perfeccionament de la Direcció General de la Policia, avinguda de Pío XII, número 50, 28071 Madrid, i en les secretaries de les direccions superiors, comissaries provincials i locals de la Policia Nacional.
  Una vegada omplit, es procedirà a l'abonament de la taxa i a la presentació de l' «exemplar per a l'Administració», dins del termini de presentació de sol·licituds


 • Lloc de presentació


  Presencial:
  En la Divisió de Formació i Perfeccionament o a través de les comissaries de Policia, quarters de la Guàrdia Civil, oficines de Correus o qualssevol altres de les referides en l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  Telemàtic:
  A través de la seu electrònica de la Policia Nacionalhttp://www.policia.es, triant en «processos selectius» l'opció «instàncies» «Escala Executiva» i seguint les instruccions que se li indiquen.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.policia.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar