Detall

Auxiliars d'Infermeria


 • Descripció

  Auxiliars d'Infermeria


 • Organisme

  La Vila Joiosa/Villajoyosa
  Major, 14
  Tel:966851001
  Fax:966810767


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o, d'acord amb el que establix la Llei 7/2007, de 12 d'abril, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, així com, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de Formació Professional de Grau Mitjà de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria, o equivalent, o complir les condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. Els aspirants amb minusvalidesa acreditaran els requisits d'estar afectats per discapacitat de grau igual o superior al 33% i ser compatibles amb les funcions pròpies del lloc, per mitjà de certificació expedida pel Centre d'Avaluació i Orientació de discapacitats de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, o d'un altre organisme amb la mateixa competència en la matèria.
  e) No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques.


 • Taxa ordinària

  12,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha d'efectuar directament o per mitjà de transferència en l'entitat Sabadell- CAM, al compte ES94-0081-1505-8100-0100-6308, del qual és titular l'organisme autònom local Centre Municipal d'Assistència, Hospital Asil Santa Marta o, si és el cas, per gir postal o telegràfic, especificant en tots els casos "Borsa auxiliars d'Infermeria 2016" junt amb la identificació de l'aspirant que efectua l'ingrés.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts del pagament de la taxa:
  D'acord amb la vigent Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives, no s'exigirà este ingrés al personal de l'Ajuntament ni a tota persona que acredite fefaentment, per mitjà de certificat de l'oficina dels servicis públics d'ocupació que figure com a demandant d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria de les proves corresponents i no haja rebutjat oferta d'ocupació adequat ni s'haguera negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals. Els esmentats drets d'examen només seran tornats als qui no siguen admesos al procediment selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.


 • Places

  Descripció de les places

  Laboral temporal.
  Grup professional VIII,


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en el concurs seran subscrites pels interessats, en les quals manifestaran que reunixen totes i cada una de les condicions que s'exigixen en la base 2a (Requisits dels aspirants).

  La instància s'acompanyarà amb:
  a) Justificant d'haver ingressat en la caixa municipal la quantitat de 12 euros en concepte de drets d'examen.
  b) Còpia del document nacional d'identitat en vigor.
  c) Documentació que acredite els mèrits a valorar en la fase de concurs. La documentació acreditativa dels mèrits a valorar es farà per mitjà d'original o fotocòpia compulsada o confrontada i s'adjuntaran al full d'autovaloració que s'acompanya amb estes bases com annex I.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de la Vila Joiosa. També podran presentar-se en la forma que determina l'article 38.4, de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.villajoyosa.com/tablon/default.php


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar