Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  San Fulgencio
  Plaza De La Constitucion, 26
  Tel:966794201
  Fax:966794430


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa, ambdós referides al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) Estar en possessió del títol de Graduat d'Educació Secundària Obligatòria, Tècnic de Grau Mitjà, Formació Professional de Primer Grado o equivalents segons els distints plans d'estudis
  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.
  e) No haver sigut separado/a, per mitjà de procediment disciplinari del servici a l'Estat, a les comunitats autònomes o a les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  6,01 €


  Descripció de la taxa

  Haurà d'ingressar-se en el compte municipal (Banco SabadellCam) núm. ES85 0081 1446 89 0001009610. L'abonament de la mateixa es realitzarà per mitjà de giropostal o transferència bancària dirigit a: Ajuntament de San Fulgencio (Proves Selectives Funcionari Interí Auxiliar Administratiu), Plaça de la Constitució, 26, CP 03177, havent d'especificar el nom i cognoms del/la aspirant i fent-se constar la referida inscripció. El pagament de la taxa es farà constar en el moment de presentar la instància, per mitjà d'original o còpia compulsada del resguard acreditatiu del gir postal o de l'ordre de transferència.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  Un. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Disfrutaran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes


 • Places

  Descripció de les places

  Grup: C. Subgrup: C-2. Escala: Administració General. Subescala: Auxiliar.


 • Documentació / Informació

  Sol·licitud (model en l'annex II) que haurà d'anar acompanyada per:
  - Fotocòpia compulsada del DNI o, si és el cas, passaport. La presentació de la dita fotocòpia compulsada en una data posterior a l'assenyalada com a límit de validesa del document original es tindrà per un defecte no esmenable.
  - Documents acreditatius dels mèrits a valorar en la fase de concurs. No es valoraran aquells mèrits la documentació acreditativa se present una dels quals vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies.
  A este efecte, els documents seran originals, legalitzats mitjançant document notarial, o, cas de presentar-se fotocòpies, hauran d'estar degudament compulsades per òrgan competent.
  (Nota: Si el/l'aspirant desitja que les fotocòpies li siguen realitzades i/o compulsades en l'Ajuntament de San Fulgencio, podrà sol·licitar-ho en el moment de presentació de la seua sol·licitud; considerant que es tracta de documentació destinada a obrar en un expedient municipal, pels serveis municipals es faran i/o compulsaran les fotocòpies, havent d'abonar-se pel/l'aspirant les taxes previstes en les corresponents Ordenances municipals.).
  - Justificant del pagament de drets d'examen.

  Els aspirants amb discapacitat superior al 33 per cent hauran de fer-ho constar en la sol·licitud, a fi de fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris, per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta d'aspirants.


 • Lloc de presentació

  Registre d'entrada de l'Ajuntament o bé per mitjà del procediment que regula l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.sanfulgencio.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar