Detall

Mestre o Mestra de l'Escola Infantil Municipal


 • Descripció

  Mestre o Mestra de l'Escola Infantil Municipal


 • Organisme

  Castelló de Rugat
  Plaça Constitucio, 7
  Tel:962883010
  Fax:962814040


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  1.-Tenir nacionalitat espanyola.
  2.-Tenir complits 18 anys d'edat i no excedir d'aquella en que falten menys de 15 anys per a la jubilació forçada.
  3.- Tenir la Titulació exigida
  4.- No patir malaltia o defecte físic que impedeixsca el desenvolupament de les corresponents funcions.
  5.- No trobar-se comprès en cap causa d'incompatibilitat per a ser personal al servei de l'Administració Local.
  6.- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del Servei de l'Estat , de l'Administració Autonòmica o de la Local.


 • Places

  Descripció de les places

  Contractació laboral temporal, d'un Mestre/a de l'Escola Infantil Municipal , a jornada completa,durant el curs escolar 2016-2017


 • Documentació / Informació

  Instància, a les que s'adjuntaran els justificants dels mèrits a valorar.
  La documentació es presenta en sobre tancat, i per a ser tinguda en compte haurà de ser original o fotocòpia degudament compulsada. S'entén degudament compulsada la realitzada per qualsevol de les següents administracions:
  a) Ajuntament de Castelló de Rugat.
  b) Qualsevol organisme dependent de l'Administració de l'estatal o de la Generalitat Valenciana, subjecte al Conveni d'oficines integrades.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'ajuntament o en la forma prevista en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, Llei 30/1992.
  Si l'aspirant no presenta la instància al Registre General de l'Ajuntament de Castelló de Rugat, haurà d'advertir-ho al mateix comunicant-ho en el fax 962814040 indicant la data i l'organisme en el qual ha presentat la instància, com a
  màxim l'últim dia hàbil de terminació del termini de presentació d'instàncies.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castelloderugat.es/page/contractacio-laboral-temporal-dun-mestre-mestra-lescola-infantil


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar