Detall

Arquitecte


 • Descripció

  Arquitecte


 • Organisme

  Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
  Av. Teniente Flomesta s/n. Palacio Regional
  30001 Múrcia
  Tel:968 36 26 06/07


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Els aspirants hauran de posseir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea; així mateix podran participar els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents.

  Igualment, podran participar les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  - Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  - Estar en possessió de la titulació d'Arquitectura o en condicions d'obtindre-la per haver abonat els drets per a la seua expedició o estar en possessió de la titulació que habilite per a l'exercici de la professió d'arquitecte/a.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o convalidació, si és el cas. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.

  - Estar en possessió del permís de conduir classe B, antic B1.

  - Posseir un coneixement adequat del castellà: Amb caràcter previ a la publicació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, els aspirants dels altres estats membres de la Unió Europea o d'estats extracomunitaris la llengua oficial dels quals no siga el castellà, hauran d'acreditar el seu coneixement per mitjà de la realització d'una prova, en la qual exclusivament es comprovarà que posseïxen el nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita del castellà.

  No obstant això, no hauran de realitzar esta prova els qui estiguen en possessió del Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera (nivel B1), regulat pel Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

  També estaran exempts de realitzar la dita prova els estrangers que acrediten haver prestat servicis en qualsevol administració pública espanyola durant, almenys, un any o ja hagen superat la dita prova en alguna convocatòria anterior i els qui hagen obtingut una titulació acadèmica espanyola.


 • Taxa ordinària

  48,61 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa es realitzarà a través d'una de les dos possibles formes de pagament següents:

  * Por ingrés en les següents entitats col·laboradores segons els corresponents codis de transacció, presentant una còpia de la sol·licitud:
  - BANC POPULAR ESPANYOL CbrTrbCCAA - BANC SABADELL CAM IC2300
  - BANKINTER A228 - LA CAIXA RCA (F5)
  - BBVA TRN1375 - CAIXA RURAL CENTRAL TLPVT555
  - BANC POPULAR HIPOTECARI ESP 474 - CAIXA R. REGIONALS. AGUSTIN EXP125
  - BANKIA TX117 - CAJAMAR HACENT
  -BANCO MARE NOSTRUM TRANS290 - RURALCAJA EXP124
  - BANCO SANTANDER R.E.T.O

  * Per pagament telemàtic: A través dels serveis de banca electrònica de les entitats col·laboradores que se citen a continuació. Per a això, haurà de tindre contractat prèviament aquest servei amb l'entitat i accedir al lloc web corresponent.

  - BANCO MARE NOSTRUM (INTELVIA) - BBVA (BBVA NET)
  - BANC SABADELL CAM- - BANKINTER (EBANKINTER.COM)
  - LA CAIXA (LÍNIA OBERTA) - BANC POPULAR ESPANYOL (BANK ON LINE)

  Els imports de la taxa són:
  Taxa completa accés lliure: 48,61 €
  Taxa carnet de desocupació: 24,31 €
  Taxa carnet jove: 38,89 €


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exemptes del pagament de la taxa les persones que acrediten la seua condició de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% en el moment del meritació de la taxa.

  En el cas d'exempció del pagament, l'Administració podrà requerir la documentació necessària en qualsevol moment del procés selectiu per a la seua comprovació.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació


  La sol·licitud haurà d'omplir-la a través del formulari web que està disponible en l'adreça d'internet www.carm.es (Atenció a la Ciutadania en l'enllaç "Oferta d'Ocupació i borses de treball.") o directament en l'adreça (www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/ (enllaç "Instàncies per a les oposicions a la CARM").

  Per a omplir el formulari web de la sol·licitud, podran consultar-se les instruccions en les dites pàgines web. Una vegada finalitzat aquest procés, haurà d'imprimir la sol·licitud com a "document definitiu". No haurà d'omplir-se, en cap cas, la sol·licitud en paper. Serà exclusivament vàlida l'emesa telemàticament a través de l'adreça web indicada en el paràgraf anterior.

  L'ompliment de la sol·licitud es regirà pel que estableix la base general 3.2 de l'Ordre de 17 de juny de 2004, de la Conselleria d'Hisenda. No s'aplicarà el que disposa l'apartat 3.2.1 de la dita base. http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=19399&IDTIPO=60&RASTRE=c$m22725,22759,4232)


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar