Detall

Cos Facultatiu de Sanitat Penitenciària.


 • Descripció

  Cos Facultatiu de Sanitat Penitenciària.


 • Organisme


  Ministeri de l'Interior
  Passeig de la Castellana, 5
  28046 Madrid
  Tel.: 900 150 000
  Web:http://www.mir.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  * Titulació.

  - Els aspirants hauran d'estar en possessió del títol de Llicenciat o Grau en Medicina o Llicenciat en Medicina i Cirurgia, i estar en possessió del títol de Metge Especialista en Medicina de Família o en Medicina Interna o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  - Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació o si és el cas del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari.
  - Igualment, seran admesos a les proves els aspirants que posseïsquen les certificacions que habiliten per a l'exercici de les funcions de metge general en el Sistema Nacional de Salut, d'acord amb el que disposa l'article 1.b) del Reial Decret 853/1993, de 4 de juny, així com els que posseïsquen qualsevol altre dels títols, certificats o diplomes previstos en els apartats «c» i «d» del dit article.

  * Requisits.

  -No haver sigut condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de tres anys, a menys que s'haguera obtingut la cancel·lació d'antecedents penals o la rehabilitació.


 • Taxa ordinària

  29,89 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa de drets d'examen es podrà efecturar de dues formes:
  * Presencial:
  L'ingrés de l'import corresponent als drets d'examen s'efectuarà, junt amb la presentació de la sol·licitud, en qualsevol banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit de què actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació tributària. En la sol·licitud haurà de constar que s'ha realitzat el corresponent ingrés dels drets d'examen, mitjançant validació de l'entitat col·laboradora en què es realitze l'ingrés, a través d'una certificació mecànica, o a falta d'això, segell i firma autoritzada de la mateixa en l'espai reservat a aquests efectes.

  * Telemàtica:
  L'import de l'ingrés es realitzarà en els termes que preveu l'Orde HAC/729/2003, de 28 de març, del Ministeri d'Hisenda, per la qual s'estableixen els supòsits i condicions generals per al pagament per via telemàtica de les taxes que constitueixen recursos de l?Administració General de l?Estat i els seus Organismes Públics, així com en les seues resolucions de desenrotllament.
  Les sol·licituds subscrites en l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents. A les mateixes s'acompanyarà el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen en el compte corrent número 0182/2458/10/0200006043, oberta en el BBVA, ANAVEN ES10 0182/2458/10/0200006043. Oficina Institucional, títol de compte «Tresor Públic. Ministeri de l'Interior. Taxes recaptades en l'estranger». L'ingrés podrà efectuar-se directament en qualsevol oficina del BBVA, mitjançant transferència des de qualsevol entitat bancària.

  Per als membres de famílies nombroses de categoria general, la taxa per drets d'examen és de 14,95 euros.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:
  - Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, havent d'acompanyar a la sol·licitud certificat acreditatiu de tal condició.
  - La persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria. Seran requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini que es tracte, no hagueren rebutjat oferta d'ocupació adequat ni s'hagueren negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
  Aquestes persones hauran d'acompanyar a la sol·licitud els documents següents:
  1. Certificat emés pels serveis públics d'ocupació sobre la seua condició de demandants d'ocupació, amb els requisits assenyalats en l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre.
  2. Declaració jurada o promesa escrita del sol·licitant de no tindre rendes superiors, en còmput mensual, al Salari Mínim Interprofessional.
  3. Certificat que acredite no haver rebutjat oferta d'ocupació adequat ni s'haguera negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional.
  - Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de la Família Nombrosa (BOE de 19 de novembre).
  D'esta manera, tindran dret a una exempció del 100% de la taxa els membres de famílies de categoria especial i a una bonificació del 50% els membres de les famílies de la categoria general.
  La condició de família nombrosa s'acreditarà mitjançant fotocòpia compulsada del corresponent títol actualitzat, que haurà de ser adjuntat a la sol·licitud.
  - Les víctimes del terrorisme, entenent per tals les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten mitjançant sentència judicial ferma o en virtut de resolució administrativa per la qual es reconega tal condició, el seu cònjuge o persona que haja conviscut amb anàloga relació
  d'afectivitat, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i difunts.


 • Places

  Nombre de places

  17

 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen participar en este procés selectiu hauran d'omplir a màquina o ordinador el model oficial de sol·licitud d'admissió a proves selectives en l'Administració Pública, que es facilitarà gratuïtament en Internet en la pàgina web www.administracion.gob.es.

  La sol·licitud s'omplirà segons el que establix la sol·licitud d'admissió a proves selectives en l'Administració Pública i liquidació de taxes de drets d'examen (modelo 790), han de seguir amb les instruccions de l'annex IV d'esta convocatòria.


 • Lloc de presentació

  La presentació es realitzarà per qualsevol dels mitjans següents:

  - Els interessats podran realitzar el pagament telemàtic de les taxes i el Registre electrònic de la seua sol·licitud a través d'Internet en el Portal del ciutadà www.administracion.gob.es (Ocupació pública i beques-Inscripció en proves selectives-model 790) o en el portal de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques www.seap.minhap.gob.es
  (Servicis-Ocupació pública-Processos selectius-Inscripció en proves selectives-model 790).

  - Igualment, podran presentar-se en el Registre de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries (carrer Alcalá, 38, 28014 Madrid), així com en els Registres de les Delegacions i Subdelegacions del Govern de l?Administració General de l?Estat, sense perjuí del que disposa l'apartat dotzé de l'Ordre APU/3416/2007, de 14 de novembre, per la qual s'estableixen les bases comunes que regiran els processos selectius per a ingrés o accés en cossos o escales de l'Administració General de l'Estat.


 • Altres formes de presentació

  Apartat dotzé de l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre (Bases generales): En els registres d'altres òrgans administratius de l’Administració General de l’Estat , representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger, així com en els registres de les Administracions de les comunitats autònomes o de les Entitats Locals que hagueren subscrit l'oportú conveni.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.administracion.gob.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar