Detall

Especialista d'Oftalmologia


 • Descripció

  Especialista d'Oftalmologia


 • Organisme

  Govern d'Aragó: Departament de Sanitat
  Edifici Via Universitas, 36 - 8a planta
  50071 - Saragossa
  Tel:976714000


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, quant a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats.
  b) Estar en possessió del títol oficial d'especialista en Oftalmologia expedit pel Ministeri d'Educació, o en condicions d'obtindre-ho dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació pel Ministeri d'Educació, o en condicions d'obtindre dins del termini de presentació de sol·licituds.
  c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions i tasques pròpies de la categoria i especialitat convocada.
  d) Tindre complits setze anys, i no excedir l'edat de jubilació forçosa de 65 anys.
  e) No haver sigut separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol Servei de Salut o Administració Pública, en els sis anys anteriors, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques, ni per a l'exercici de la professió de Metge. En el cas dels nacionals d'altres Estats mencionats en l'apartat A), no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent, que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  f) No tindre la condició de personal estatutari fix, ja siga en actiu o en excedència, de la mateixa categoria i especialitat convocada, en el Sistema Nacional de Salut.
  g) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors així com per tracta de sers humans.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Caràcter temporal


 • Documentació / Informació

  Els interessats a participar en aquesta convocatòria, hauran de formular sol·licitud, dirigida a la Gerència de Sector de Saragossa II, en el model que s'adjunta com annex I d'aquesta convocatòria. Junt amb l'esmentada sol·licitud, presentaran necessàriament els documents següents:

  - Còpia de DNI, NIE, passaport o document acreditatiu d'identitat.
  - Còpia del títol oficial exigit.
  - Breu curriculum vitae on figuren les dades personals, formació acadèmica, experiència professional, així com activitats formatives, docents i d'investigació.
  - El formulari d'autobaremació que s'acompanya com annex II.
  - Còpia dels documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguen, els quals seran valorats de conformitat amb el barem que s'adjunta com a annex III, i que hauran de posseir-se en la data de publicació d'aquesta convocatòria, sense que puguen computar-se els adquirits amb posterioritat. L'experiència professional es justificarà mitjançant un certificat de serveis prestats.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds, junt amb els altres documents, podran presentar-se en l'Oficina de Registre de l'Hospital Universitari Miguel Servet, a través de les Unitats de Registre de documents del Govern d'Aragó, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú . • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar