Detall

Coordinadors d'esport, oci i temps lliure.


 • Descripció

  Coordinadors d'esport, oci i temps lliure.


 • Organisme

  Beniparrell
  Av. Levante, 14
  Tel:961201902
  Fax:961212696


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'articule 57de la Llei 7/2007.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Posseir el curs d'animador juvenil, o qualsevol titulació superior relacionada amb l'activitat a desenrotllar, cicle superior, diplomat, llicenciat o grau, en l'educació, temps lliure i esport.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants, a les que exercien en el cas de personal laboral, on haja sigut separat o inhabilitat.
  f) No trobar-se incurs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previst en la llei 53/1984, de 26 de desembre.
  g) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
  h) Estar inscrit en el SERVEF.


 • Documentació / Informació

  En les instàncies per a prendre part en la present convocatòria, els aspirants manifestaran que reunixen totes i cada una de les condicions i requisits exigits en la base quarta de la convocatòria, referides a la data de terminació del termini de presentació d'instàncies, i es dirigiran a l'alcalde-presidente de l'Ajuntament de Beniparrell. Les instàncies podran presentar-se d'acord amb el model oficial. (Annex 2).

  Les instàncies es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Beniparrell, en horari d'oficina de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00, junt amb la documentació següent:

  a) Documentació acreditativa dels requisits al·legats amb fotocòpia compulsada.
  b) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats, certificats o fotocòpies
  compulsades.
  c) DARDE (full d'inscripció com a demandant d'ocupació en el SERVEF).
  d) Memòria o projecte descriptiu, amb les característiques citades annex I, apartat 8.


 • Lloc de presentació

  En el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Beniparrell (Av. Levante, nº14), en horario de oficina de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.beniparrell.es/es/page/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar