Detall

Informador/a Turístic


 • Descripció

  Informador/a Turístic


 • Organisme

  La Pobla de Farnals
  Plaza San Vicente, 1
  Tel:961441252
  Fax:961444971


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  1.- Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals s'aplique la lliure circulació de treballadors/es, dins del que establix la Llei 17/1993, de 23 de desembre, d'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Orde Social.
  Així mateix, podran accedir als llocs de naturalesa laboral, les persones estrangeres que es troben en situació de legalitat a Espanya i que siguen titulars de la documentació que els habilite per a residir i accedir sense limitacions al mercat laboral, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, i posterior modificació per Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre.
  2.- Tindre complits setze anys i no excedir, de l'edat màxima de jubilació forçosa, i si és el cas, no excedir l'edat màxima establida per a l'accés al corresponent lloc de treball de conformitat amb la normativa específica que se li aplique.
  3.- No patir malaltia o defecte físic que li incapacite per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc a què s'opta.
  4.- No trobar-se inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  5.- No haver sigut separat/ada per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol administració o ocupació pública. Així mateix, no trobar-se en cap causa d'incompatibilitat que arrepleguen les lleis.
  6.- Estar en possessió de la titulació: Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent , o complides les condicions per a obtindre-la en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies
  7.- Estar en possessió del CERTIFICAT DE GRAU MITJA DE VALENCIÀ de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  8.- Estar en possessió del títol B1 d'ANGLÉS o equivalent oficialment homologat o complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

  Les titulacions obtingudes en l'estranger hauran de justificar-se amb la documentació que acredite la seua homologació. El títol s'aportarà en el moment de la sol·licitud.

  La titulació s'acreditarà per mitjà de l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Esta mateixa autoritat podrà declarar també l'equivalència de títols i serà l'única competent per a fer eixa declaració d'equivalència. Els títols hauran d'estar degudament convalidats en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa es realitzarà a nom de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals: CAJAMAR: ES47 - 3058 - 2293 - 42 - 2732000026

  En l'ingrés es farà constar BORSA INFORMADOR TURÍSTIC, així com nom i cognoms de la persona que realitza el depòsit i DNI, que haurà de coincidir amb el nom de l'aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  El pagament de la taxa és bonificarà en un percentatge del 100%, a les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria de proves corresponents en què sol·liciten la seua participació.

  La no inclusió en la llista d'admesos atorga el dret a la devolució dels quantitats ingressades amb la sol·licitud prèvia expressa de l'interessat.


 • Documentació / Informació

  Els interessats a prendre part en les presents proves selectives, hauran de presentar instància, segons MODEL annex I d'esta convocatòria.

  La documentació que ha d'acompanyar a la instància, acreditativa del compliment dels requisits per a participar, per mitjà de documents originals o còpies compulsades (assenyalar amb una "X" la documentació aportada) seran:

  - Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport
  - Titulació acadèmica (original o còpia compulsada)
  - Documentació acreditativa dels mèrits corresponents.
  - Resguard acreditatiu de l'ingrés en un compte oberta a nom de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Corporació o en les altres formes que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lapobladefarnals.es/va/content-report/places-informadora-turistico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar