Detalle Empleo Publico

Metges forenses

Codi SIA: 3025344
Codi GUC: 63247
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Etapa actual: Obertura de termini
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Concurs de trasllats
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Sense especificar
Grup: Sense especificar

Requisits

Requisits i condicions de participació: 1. Podran prendre part en este concurs els funcionaris de carrera pertanyents al cos de metges forenses, siga quin siga l'àmbit territorial en què estiguen destinats, i reunisquen les condicions generals exigides i els requisits determinats en esta convocatòria en la data en què acabe el termini de presentació de les sol·licituds de participació i les mantinguen fins a la resolució definitiva del concurs. 2. Només podran prendre part en este concurs els metges forenses si en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds hagen transcorregut dos anys des que es va dictar la resolució per la qual es va convocar el concurs de trasllat en què se li va adjudicar destinació definitiva, o la resolució en què se li va adjudicar destinació definitiva, si es tracta de funcionaris de nou ingrés. Per al còmput dels anys es considerarà com a primer any l'any natural en què es van dictar les resolucions que es tracte, amb independència de la seua data, i com a segon any, l'any natural següent. Els funcionaris que no tinguen destinació definitiva estan obligats a participar en els concursos d'acord amb la normativa vigent, estant exclosos de la dita limitació temporal. 3. No podran prendre part en este concurs: a) Els declarats suspensos en ferm, mentres dure la suspensió. b) Els metges forenses que es troben en situació d'excedència voluntària per interés particular, durant el període mínim obligatori de permanència en la dita situació. c) Els sancionats amb trasllat forçós, fins que transcórreguen un o tres anys, per a destinació en la mateixa localitat en què se'ls va imposar la sanció, si es tracta de falta greu o molt greu, respectivament. d) Els que, havent obtingut destinació en anteriors concursos, no hagen pres possessió de la destinació que els va ser adjudicat.

Etapa actual:

Obertura de termini

Publicació

Informació complementària

Resolució de 18 d'abril de 2016, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball genèrics en els Instituts de Medicina Legal de la Comunitat Valenciana.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Obertura de termini

Data de publicació: 31-05-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 31-05-2016

Tornar al llistat d'etapes

Obertura de termini

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.