Detall

Metges forenses


 • Descripció

  Metges forenses


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits generals

  Requisits i condicions de participació:
  1. Podran prendre part en este concurs els funcionaris de carrera pertanyents al cos de metges forenses, siga quin siga l'àmbit territorial en què estiguen destinats, i reunisquen les condicions generals exigides i els requisits determinats en esta convocatòria en la data en què acabe el termini de presentació de les sol·licituds de participació i les mantinguen fins a la resolució definitiva del concurs.

  2. Només podran prendre part en este concurs els metges forenses si en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds hagen transcorregut dos anys des que es va dictar la resolució per la qual es va convocar el concurs de trasllat en què se li va adjudicar destinació definitiva, o la resolució en què se li va adjudicar destinació definitiva, si es tracta de funcionaris de nou ingrés.
  Per al còmput dels anys es considerarà com a primer any l'any natural en què es van dictar les resolucions que es tracte, amb independència de la seua data, i com a segon any, l'any natural següent.
  Els funcionaris que no tinguen destinació definitiva estan obligats a participar en els concursos d'acord amb la normativa vigent, estant exclosos de la dita limitació temporal.

  3. No podran prendre part en este concurs:
  a) Els declarats suspensos en ferm, mentres dure la suspensió.
  b) Els metges forenses que es troben en situació d'excedència voluntària per interés particular, durant el període mínim obligatori de permanència en la dita situació.
  c) Els sancionats amb trasllat forçós, fins que transcórreguen un o tres anys, per a destinació en la mateixa localitat en què se'ls va imposar la sanció, si es tracta de falta greu o molt greu, respectivament.
  d) Els que, havent obtingut destinació en anteriors concursos, no hagen pres possessió de la destinació que els va ser adjudicat.


 • Places

  Descripció de les places

  - Els participants podran sol·licitar els llocs de treball relacionats en annex I.

  - També es podran sol·licitar els llocs genèrics que queden vacants com a conseqüència de la resolució del present concurs, que s'incorporaran en concepte de resultes a les vacants oferides, llevat que es pretenguen amortitzar davant d'un projecte de modificació de les relacions de llocs de treball o reordenació d'efectius d'un centre de treball en què no s'anunciarà cap resultat corresponent al cos.

  - Els llocs de treball sol·licitats (tant de l'annex I com les resultes) han d'identificar-se pel número d'orde de la convocatòria. Si es desitja sol·licitar uns quants llocs d'un mateix centre de treball, hauran d'indicar-se els números d'orde corresponents a cada un d'estos llocs.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en este concurs hauran d'ajustar-se al model publicat com annex II d'esta resolució. Caldrà omplir tots els apartats que se li exigisquen, i seran dirigides a la Generalitat Valenciana, Direcció General de Justícia, Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

  Amb la sol·licitud s'adjuntaran els documents següents:
  a) Fotocòpia de la resolució per la qual se li va adjudicar l'última plaça exercida en propietat.
  b) El concursant en situació d'excedència aportarà fotocòpia compulsada de la resolució per la qual se li va concedir l'excedència.


 • Lloc de presentació

  - Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
  Ciutat administrativa 9 d'Octubre. Torre 4
  C/ Castán Tobeñas, 77
  46018 València

  - Direcció Territorial de Justícia d'Alacant
  Rambla de Méndez Núñez, 41
  03001 Alacant

  - Direcció Territorial de Justícia de Castelló
  C/ Major, 76-78
  12001 Castelló de la Plana

  Els funcionaris destinats en òrgans de les comunitats autònomes amb competències assumides, presentaran la seua sol·licitud en l'òrgan corresponent de la dita comunitat, i els destinats en l'àmbit competència del ministeri, la presentaran en el Ministeri de Justícia.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas, s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.justicia.gva.es/web/justicia/concursos-de-traslados


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar