Detall

Cos Tècnic, Escala d'Opció Enginyeria Tècnica Industrial.


 • Descripció

  Cos Tècnic, Escala d'Opció Enginyeria Tècnica Industrial.


 • Organisme

  Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
  Av. Teniente Flomesta s/n. Palacio Regional
  30001 Múrcia
  Tel:968 36 26 06/07


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  Per a ser admesos a la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de reunir els requisits assenyalats en la base general segona, en allò que siga aplicable de l'Orde de 17 de juny de 2004, de la Conselleria d'Hisenda, per la qual s'aproven les bases generals que regiran les convocatòries de proves selectives per a accés als distints cossos de l'Administració regional. A més, es requerixen els següents:

  - Els aspirants hauran de posseir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea, així mateix podran participar els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.

  Igualment, podran participar les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  - Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  - Estar en possessió de la titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial o en condicions d'obtindre per haver abonat els drets per a la seua expedició o estar en possessió de la titulació que habilite per a l'exercici de la professió d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o convalidació si és el cas. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les Disposicions de Dret Comunitari.

  - Estar en possessió del permís de conduir classe B, antic B1.


 • Taxa ordinària

  38,78 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa es realitzarà a través d'una de les dos possibles formes de pagament següents:

  * Per ingrés en les següents entitats col·laboradores segons els corresponents codis de transacció,
  presentant una còpia de la sol·licitud:

  - BANCO POPULAR ESPAÑOL CbrTrbCCAA - BANCO SABADELL CAM IC2300
  - BANKINTER A228 - LA CAIXA RCA (F5)
  - BBVA TRN1375 - CAJA RURAL CENTRAL TLPVT555
  - BANCO POPULAR HIPOTECARIO ESP 474 - CAJA R. REGIONALS. AGUSTIN EXP125
  - BANKIA TX117 - CAJAMAR HACIEN
  - BANCO MARE NOSTRUM TRANS290 - RURALCAJA EXP124
  - BANCO SANTANDER - R.E.T.O

  * Per pagament telemàtic: a través dels servicis de banca electrònica de les entitats col·laboradores que se citen a continuació. Per a això haurà de tindre contractat prèviament este servici amb l'entitat i accedir al lloc web corresponent.

  - BANCO MARE NOSTRUM (INTELVIA) - BBVA (BBVA NET)
  - BANCO SABADELL CAM- - BANKINTER (EBANKINTER.COM)
  - LA CAIXA (LINEA ABIERTA) - BANCO POPULAR ESPAÑOL (BANK ON LINE)


  Taxa completa accés lliure: 38,78 €
  Taxa carnet de desocupació: 19,39 €
  Taxa carnet jove: 31,02 €


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exemptes del pagament de la taxa les persones que acrediten la seua condició de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% en el moment del meritació de la taxa.

  En el cas d'exempció del pagament, l'Administració podrà requerir la documentació necessària en qualsevol moment del procés selectiu per a la seua comprovació.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran d'omplir el formulari a través de la web que està disponible en l'adreça d'internet www.carm.es (Atenció a la Ciutadania en l'enllaç "Oferta d'Ocupació i borses de treball.") o directament en la direcció www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/ (enllaç "Instàncies per a les oposicions a la CARM").

  Per a omplir el formulari web de la sol·licitud podran consultar-se les instruccions en les dites pàgines web. Una vegada finalitzat este procés haurà d'imprimir la sol·licitud com "document definitiu".

  No haurà d'omplir-se, en cap cas, la sol·licitud en paper, sent exclusivament vàlida l'emesa telemàticament a través de l'adreça web indicada en el paràgraf anterior.

  L'ompliment de la sol·licitud es regirà pel que establix la base general 3.2 de l'Orde de 17 de Juny de 2004, de la Conselleria d'Hisenda, i no s'aplicarà el que disposa l'apartat 3.2.1 de la dita base.
  http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=19399&IDTIPO=60&RASTRE=c$m22725,22759,4232)


 • Lloc de presentació

  Una vegada abonada la taxa en l'entitat col·laboradora o imprés el model de sol·licitud com a "document definitiu" pels aspirants exempts de l'abonament, s'entendrà omplit el tràmit de presentació de sol·licitud amb els efectes i garanties per a l'interessat de la seua presentació en un registre administratiu.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar