Detall

Oficials de llanterneria


 • Descripció

  Oficials de llanterneria


 • Organisme

  Massanassa
  Plaça de les Escoles Velles, 1
  Tel:961255500
  Fax:961251754


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del permís de conduir de classe B.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, o bé ser nacional de qualsevol estat membre de la Unió Europea. De la mateixa manera podran participar les persones d'altres països de conformitat amb el que disposa la legislació d'estrangeria.
  b) Estar en possessió de la titulació d'Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar o equivalent, així com el carnet d'instal·lador autoritzat (certificat individual de qualificació o acreditació professional corresponent en matèria de llanterneria).
  c) Tindre complits els setze anys d'edat.
  d) No patir malaltia o defecte psíquic que impedisca l'exercici de la professió.
  e) No haver sigut separat del servici a l'Administració Pública en virtut d'expedient disciplinari ferm, ni estar inhabilitat o suspens per a l'exercici de funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  18,75 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen hauran d'efectuar-se en el compte corrent que l'Ajuntament de Massanassa té obert en el Banc Sabadell núm. ES52-0081-1299-04-0001012504


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts del pagament de la taxa aquells aspirants que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació i així ho acrediten per mitjà de certificació expedida pel Servici Públic en la qual la qual es faça constar la situació de desocupació i la no percepció de cap tipus de subsidi.


 • Places

  Descripció de les places

  Contractació laboral temporal.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en la convocatòria hauran d'omplir i presentar el model d'instància corresponent que estarà a la seua disposició en el Registre d'Entrada de la Corporació.

  Junt amb la sol·licitud adjuntaran:
  - Còpia del DNI o documentació equivalent per als no nacionals.
  - Còpia compulsada de la titulació acadèmica i professional.
  - Declaració jurada de no estar incurs en causa d'inhabilitació o haver separat del servici
  - Certificat mèdic oficial en què s'acredite l'aptitud per a desenrotllar el lloc de treball.


 • Lloc de presentació

  - En el Registre General de l'Ajuntament.
  - En la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://va.massanassa.es/ver/198/Trabaja-en-el-Ayuntamiento.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar