Detall

Socorristes de piscina municipal d'estiu.


 • Descripció

  Socorristes de piscina municipal d'estiu.


 • Organisme

  L'Alcúdia
  Pintor Vergara, 28
  Tel:962540266
  Fax:962996957


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, o nacionalitat d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals els siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes que preveu la llei estatal que regule la matèria.
  b) Posseir la capacitat funcional per complir les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver estat separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, del que haja sigut separat o inhabilitat, ni haver sigut condemnat per una sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no ha d'estar inhabilitat o en situació equivalent ni ha d'haver estat sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o equivalent, a més d'estar en possessió d'un títol que acredite la capacitat de socorrista aquàtic. Els títols acreditatius de la funció de socorrista aquàtic són llicenciat o graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, títol de Tècnic d'Activitats Físiques i Esportives (TAFAD), Socorrista Aquàtic federat o de la Creu Roja, o titulació equivalent, amb el grau de coneixement suficient en matèria de salvament aquàtic i de prestació de primer auxilis.

  Tots els requisits hauran de complir-se en l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.


 • Places

  Descripció de les places

  Contractació laboral temporal

  CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL.
  1. Denominació del lloc: Socorrista, nivell 7.
  2. Funcions: en general les pròpies de la denominació del lloc de treball en relació al servici de la piscina d'estiu de l'Alcúdia, i a títol merament enunciatiu i no excloent, les següents:
  - Vetlar per la seguretat dels usuaris, prestant el servici de salvament i assistència en tots els casos que siga necessari, i atenent les lesions produïdes en el recinte de la piscina.
  - Control de la farmaciola i del seu material i medicaments. Així, serà el responsable d'avisar els servicis d'urgència quan la situació supere les possibilitats d'assistència del socorrista en la instal·lació.
  - Procurar que els usuaris complisquen les normes de la piscina.
  - Control de l'aigua (PH clor, alcalinitat, etc.)
  - Registrar anotacions del PH i cloració de l'aigua en el llibre de registre sanitari.
  - Neteja de l'aigua de la piscina
  - Control de la prohibició de fumar en platja de la piscina
  - Facilitar les transicions horàries (solapaments de torns)
  3. Jornada de treball: El contracte a temps complet serà de 37.50 hores setmanals.
  El còmput d'hores serà distribuït entre les distintes activitats que ha de realitzar en el centre a criteri de la direcció del centre.
  4. Remuneracions: la retribució mensual, a temps complet, inclosa la part proporcional de paga extra, serà per a l'any 2016 de 1.168,90 €.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a formar part en el present procés selectiu, hauran d'estar degudament omplides, i es dirigiran a l'Alcaldia d'este ajuntament.

  Personal amb discapacitat:
  Els que concórreguen al procediment selectiu amb alguna discapacitat reconeguda hauran de presentar la certificació de la conselleria competent, o òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració General de l'Estat, que acrediten esta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a les places objecte de la convocatòria.
  El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de les proves. A este efecte els interessats hauran de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'ajuntament o en els llocs que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lalcudia.com/web2.0/index.php?option=com_content&view=article&id=129&catid=14&Itemid=468


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar