Detall

Agents mediambientals, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 15/15.


 • Descripció

  Agents mediambientals, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 15/15.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Titulació específica

  Tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural (corresponent al cicle formatiu de grau mitjà de formació professional de la família agrària) o equivalent.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la nacionalitat que tinga, el cònjuge dels espanyols i les espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.

  2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  3. Titulació: estar en possessió del títol de tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural (corresponent al cicle formatiu de grau mitjà de formació professional de la família agrària) o equivalent o tindre complides les condicions per a obtindre abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i dispondre del certificat que ho acredite.
  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  4. Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.

  5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.


 • Taxa ordinària

  15,66 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà del justificant oportú, que l'entitat bancària emetrà atenent la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.

  La falta de la justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES

  a) Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això assenyalaran amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Discapacitats» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  b) Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això assenyalaran amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Família nombrosa especial» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  c) Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això assenyalaran amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Família nombrosa general» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  d) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això assenyalaran amb una ics (X) l'apartat «altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics.

  Les persones que superen finalment les proves selectives i hagen sol·licitat una de les exempcions establides en la convocatòria, hauran de presentar la fotocòpia compulsada dels documents acreditatius d'aquesta exempció.

  Procedirà la devolució de les taxes per drets d'examen únicament en els supòsits i procediments previstos en l'article 9 del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.


 • Places

  Nombre de places

  12

  Descripció de les places

  Torn d'accés lliure: 11 llocs
  Torn de persones amb diversitat funcional: 1 lloc.


 • Documentació / Informació


  Qui desitge prendre part en aquestes proves selectives hau d'emplenar la sol·licitud d'una de les formes següents:

  - Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex IV i que serà facilitada en les oficines públiques que es detallen en l'annex V o en el portal de l'Administració de la Generalitathttp://www.gva.es apartat «Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques - Direcció General de Funció Pública - Oposicions i concursos».
  - Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'administració de la Generalitat http://www.gva.es apartat: «Atenció a la ciutadania - Guia prop - Ocupació Pública - Descripció: cos C1-14-03, agents mediambientals, Convocatòria 15/15, Tramitar amb certificat».


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar d'una de les formes següents:
  a) Sol·licitud presencial: les persones interessades presentaran la sol·licitud en les oficines públiques que hi ha detallades en l'annex V, una vegada emplenada i abonada la taxa que es fixa en la base 5.
  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.
  b) Sol·licitud telemàtica: les persones interessades presentaran la sol·licitud a través d'Internet per mitjà de la firma electrònica, una vegada emplenat el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No seran vàlides les sol·licituds que encara que hagen sigut pagades no han sigut firmades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=63271


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni adequat. c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.