Detall

Subgrup A1, cos superior tècnic d'enginyeria de forests, A1-17, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 13/15.


 • Descripció

  Subgrup A1, cos superior tècnic d'enginyeria de forests, A1-17, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 13/15.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Enginyeria de Forests, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari.


 • Requisits especifics

  1. Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos als quals es fa referència en aquest apartat per a cada una de les modalitats, i haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys com a personal funcionari de carrera en el cos o l'escala des d'on s'accedeix, tal com estableix l'article 119 de la mateixa llei.
  Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran en cada cas, la procedència següent:
  Modalitat A, promoció interna vertical: personal funcionari de carrera que pertanga al cos A2-13 (cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal, de l'annex I de la Llei 10/10 de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  Modalitat B, promoció interna horitzontal: personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup A1 de l'annex I de la llei excepte l'A1-17).
  Modalitat C, promoció interna mixta: personal funcionari de carrera que pertanga a qualsevol cos o escala del subgrup A2 de l'annex I de la llei excepte el cos A2-13 corresponent a l'accés per promoció interna vertical.
  El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que estableix l'annex I de la llei podrà igualment accedir al cos A1-17 mitjançant promoció interna mixta si pertany al subgrup A2 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup A1.

  2. Titulació: estar en possessió del títol universitari d'Enginyeria Forestal, o bé del títol universitari oficial de grau més el títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complir les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Taxa ordinària

  28,19 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen seran de 28,19 euros i s'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa s'ha d'acreditar per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà segons la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  1. Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Discapacitats» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  2. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això, cal assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa especial» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  3. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això, han d'assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa general» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  4. Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, senyalaran amb una ics (X) l'apartat «altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  5. S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Les 2 places corresponen al torn de promoció interna.


 • Documentació / Informació

  ORDRE 16/2016, de 10 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de forests, A1-17, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 13/15.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar d'una de les maneres següents:
  Sol·licitud presencial: la sol·licitud la presentaran les persones interessades en les oficines públiques que figuren consignades en l'annex V, una vegada omplida i havent-se abonat la taxa que es fixa en la base 5.
  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  Sol·licitud telemàtica: la sol·licitud la presentaran les persones interessades a través d'Internet per mitjà de la signatura electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No seran vàlides aquelles sol·licituds que encara que hagen sigut pagades no han sigut signades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=63272


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a: • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.