Detall

Auxiliar de jardineria, subaltern brigada servicis múltiples (oficios diversos), i nou Pla d'Ocupació Local 2016


 • Descripció

  Auxiliar de jardineria, subaltern brigada servicis múltiples (oficios diversos), i nou Pla d'Ocupació Local 2016


 • Organisme

  Villanueva de Castellón
  Plaça de l'Ajuntament, 8
  Tel:962450100
  Fax:962452040


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits especifics

  * Jardiners:
  a) Estar en possessió dels següents títols o equivalents, o superiors, o en condicions d'obtindre'ls en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies: Graduat Escolar o ESO com a mínim.
  b) Estar en possessió Grau Elemental expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  c) Carnet de manipulador de plaguicides, nivell bàsic, en vigor.
  d) Estar en possessió del títol de conduir B, o adquirir el compromís d'obtindre'l abans de la presa de possessió.

  * Subaltern Brigada Servicis Múltiples (Oficis diversos):
  a) Estar en possessió dels següents títols o equivalents, o superiors, o en condicions d'obtindre'ls, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies: Certificat d'Escolaritat com a mínim.
  b) Estar en possessió del títol de conduir B, o adquirir el compromís d'obtindre'l abans de la presa de possessió.
  c) Disponibilitat per a prestar servicis en caps de setmana i nits, en funció de les necessitats del servici.

  * PLA D'OCUPACIÓ LOCAL, agrupació professional d'oficis: peons obrers, neteja d'edificis i via pública, muntatge d'espectacles, col·laboració en actes lúdics):
  a) Estar en possessió dels següents títols o equivalents, o superiors, o en condicions d'obtindre-ho, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies: certificat d'escolaritat com a mínim.
  b) Estar empadronat a Villanueva de Castellón abans o igual a 31/12/2015. La presentació de la sol·licitud suposa l'autorització a l'ajuntament per a obtindre este requisit.
  c) Acreditar la situació de desempleat per mitjà de la targeta DARDE, amb una antiguitat mínima igual o anterior a 31/12/2015.
  d) Disponibilitat per a prestar servicis en caps de setmana i nits, en funció de les necessitats del servici.

  * Requisits específics de titulació: En les tres borses, la titulació s'acreditarà per mitjà de l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Esta mateixa autoritat podrà declarar també l'equivalència de títols.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, o bé ser nacional de qualsevol estat membre de la Unió Europea o d'aquells estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes que preveu la llei estatal que regule la matèria.
  b) Ser major de 16 anys segons la legislació civil espanyola i no excedir l'edat màxima de jubilació forçós llevat que per llei s'establisca una altra edat màxima.
  c) Tindre capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de l'Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  e) Tindre la disponibilitat que requerix l'horari estipulat en estes bases.
  f) Abonar la taxa prevista. Si es presenta a més d'una borsa, només s'abonarà la taxa de major import.


 • Places

  Descripció de les places

  La present convocatòria té com a objecte efectuar cobertura en cas de substitucions temporals o altres necessitats (vacances, baixes metgesses, permisos puntuals,...):

  1. Funcionaris interins d'administració especial, Grup C2: auxiliar de jardineria
  2. Funcionaris interins d'administració especial, antic Grup E / agrupació professional d'oficis: subaltern brigada servicis múltiples (oficis diversos)
  3. Laborals temporals, dins del Pla d'Ocupació Local, agrupació professional d'oficis, per als llocs de treball següents:
  a) peons obrers
  b) neteja d'edificis i via pública
  c) muntatge d'espectacles i col·laboració en actes lúdics.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en la convocatòria hauran d'omplir i presentar el model d'instància corresponent que estarà a la seua disposició en l'Ajuntament i en la web municipal, www.villanuevadecastellon.es, indicant-hi a quina borsa o borses es presenten.

  La sol·licitud serà conjunta per a les tres borses (es marcarà una X per cada borsa quq se sol·licite).

  La sol·licitud haurà d'acompanyar-se amb:
  1. Fotocòpia compulsada del DNI.
  2. Resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.
  3. Els documents acreditatius (en sobre tancat) dels mèrits, titulació acadèmica, experiència, circumstàncies personals i el seu "curriculum vitae" per a avaluar correctament l'experiència i formació, i en el cas del Pla d'Ocupació Local, circumstàncies personals i familiars (vegeu els apartats puntuables en l'annex III). No es tindrà en compte cap mèrit que no haja estat incorporat en este sobre


 • Lloc de presentació

  Per qualsevol dels mitjans previstos en la normativa sobre procediment administratiu comú. Si l'aspirant no presenta la instància en el Registre General l'Ajuntament de Villanueva de Castellón, caldrà que ho comunique en el fax 962452040, indicant-hi la data i l'organisme en què ha presentat la instància, com a màxim l'últim dia hàbil de terminació del termini de presentació d'instàncies.
  Igualment, a fi de garantir el principi de publicitat, se'n donarà coneixement públic en la seu electrònica municipal, www.villanuevadecastellon.es i en el tauler d'anuncis.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ajuntament.villanuevadecastellon.es/sites/default/files/u64/bases_borsa_borsa_jardiners_subaltern_pol_2016.pdf


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar