Detall

Calefactor/a


 • Descripció

  Calefactor/a


 • Organisme

  Servici Extremeny de Salut
  Av. Las Américas s/n 06800-Mèrida
  Tel:924382500


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir, com a personal estatutari, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, a excepció d'aquells que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques. Estes previsions seran aplicables, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'esta edat dependents. Igualment s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o Títol de Tècnic de Cicle Formatiu Grau Mitjà, de la família "Instal·lacions i Manteniment" o equivalent o, si és el cas, en condicions d'obtindre'l. Les equivalències dels títols al·legats que no tinguen el caràcter general, hauran de justificar-se per l'aspirant. Aquells aspirants que al·leguen titulacions homologades o equivalents a les exigides, hauran de citar la disposició legal en què es reconega l'homologació o equivalència o, si és el cas, aportar certificació expedida en este sentit pel ministeri competent en matèria d'educació o qualsevol altre òrgan de l'administració competent per a això. En el cas de ciutadans d'altres estats, hauran d'aportar credencial que acredite l'homologació del seu títol en l'Estat espanyol.
  d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament.
  Les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial seran admeses en igualtat de condicions amb els altres aspirants, sempre que acrediten la capacitat suficient per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament.
  e) No tindre la condició de personal estatutari fix de la mateixa categoria a què s'opte en qualsevol servici de Salut.
  f) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat.
  g) En el cas dels nacionals d'altres estats mencionats en la lletra a), no trobar-se inhabilitat, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o servicis públics en el seu Estat, ni haver sigut separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o servicis públics.


 • Documentació / Informació

  L'aspirant que desitge formar part de la borsa de treball haurà de registrar-se i completar la sol·licitud d'inscripció per mitjà d'un procés telemàtic, com es detalla a continuació:

  a) Inscripció en el registre de la borsa de treball. Serà necessari obtindre un codi d'accés d'identificació personal per a poder realitzar qualsevol gestió relacionada amb la borsa de treball. Per a això, l'aspirant haurà d'inscriure's amb un nom d'usuari i contrasenya, que s'obtindran en registrar-se en l'apartat "Inscripció Borsa Treball" de la pàgina web. Este usuari i contrasenya seran únics per a cada aspirant, el qual serà responsable de les dades gravats.

  b) Perquè esta sol·licitud inicial d'inscripció siga tinguda en compte en la primera constitució de la borsa de treball, l'aspirant haurà de completar el procés telemàtic habilitat en la pàgina web https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php, dins dels vint dies naturals establits com a termini inicial d'inscripció, fent constar els requisits d'admissió i consignant la valoració dels mèrits que poguera tindre. Els mèrits computables seran els realitzats fins a la data de publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial d'Extremadura.
  Els aspirants podran triar en la seua sol·licitud inicial d'inscripció les opcions de zonificació i tipus de vinculació temporal.
  Omplits totes les dades personals, requisits, opcions de sol·licitud i mèrits, el sistema electrònic, de conformitat amb les bases de la convocatòria, atorgarà la puntuació dels mèrits inclosos per l'aspirant.
  Una vegada omplit tot el procés anterior, el sistema generarà una sol·licitud amb un número de control que l'aspirant haurà d'imprimir i registrar junt amb els documents i mèrits quan li siguen requerits, tal com s'especifica en la base 3.3 (aquells aconseguixen la puntuació de tall determinada en el llistat únic d'aspirants inscrits admesos).

  - Aportació de documentació

  Només aquells aspirants que aconseguixen la puntuació de tall determinada en el llistat únic d'aspirants admesos, inscrits en la sol·licitud inicial hauran de presentar, en el termini de vint dies naturals següents a la publicació del dit llistat en la pàgina web https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php, tant els documents acreditatius dels requisits i mèrits al·legats, com la sol·licitud generada pel sistema electrònic en el moment de la inscripció en la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre dels Servicis Centrals del Servici Extremeny de Salut, en qualsevol dels Registres de les Gerències d'Àrea del Servici Extremeny de Salut, en els registres dels Centres d'Atenció Administrativa i Oficines de Resposta Personalitzada, o per qualsevol de les formes previstes en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar