Detall

Socorristes de la piscina municipal


 • Descripció

  Socorristes de la piscina municipal


 • Organisme

  Costur
  Plaza Mayor, 15
  Tel:964388013
  Fax:964388463


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: estar en possessió del títol de Socorrista Aquàtic en vigor, o complides les condicions per a obtindre'l en la data que acabe el termini de presentació d'instàncies.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat membre de la Comunitat Europea, o complir amb el que establix l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic respecte de l'accés a determinats sectors de funció pública.
  - Tindre complits els 18 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No patir malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.
  - No trobar-se incurs en causa d'incapacitat o incompatibilitat ni trobar-se inhabilitat o suspés per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma, ni haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques.
  - Estar en possessió del certificat que acredita NO CONSTAR en la Base de Dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia. Este document pot ser obtingut pel sol·licitant per mitjà de la utilització del certificat electrònic o DNIe en l'adreça següent:
  https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central.
  Els requisits esmentats hauran de posseir-se el dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Places

  Descripció de les places

  OBJECTE
  La convocatòria té per objecte la selecció i contractació, amb la modalitat contractual prevista en l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors i desplegat en el RD 2720/98, la duració previsible de la qual serà des del 25 de juny fins al 31 d'agost de 2016, sense que haja d'entendre's eixa data com definitiva del començament atés que podrà modificar-se en funció de la data d'obertura de la piscina.
  Les persones contractades, en règim laboral temporal, no adquiriran, en cap cas, la condició de funcionaris ni la d'empleats laborals fixos d'este ajuntament.

  CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
  Els llocs seran retribuïts segons el conveni col·lectiu per a les activitats de piscines i instal·lacions esportives.
  Així mateix cada contractat haurà d'acceptar els torns que en forma d'alternança establisca l'Ajuntament, de manera que cap dels treballadors se senta perjudicat. Este règim de torns podrà ser substituït pel mutu acord entre els treballadors.

  JORNADA I HORARIS.
  Horari de demà: De 10:00 a 14:00 hores
  Horari de vesprada: De 16:00 a 20:00 hores.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud per a prendre part en el procediment selectiu, es dirigiran a l'Alcalde-President de la Corporació Municipal, d'acord amb el model establit en l'annex I de les presents bases.

  Junt amb les instàncies haurà de presentar-se obligatòriament la documentació següent:
  a) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
  b) Certificat d'empadronament històric.
  c) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida per al lloc de treball i de cursos realitzats i relacionats amb el lloc.
  d) Fotocòpies compulsades dels documents justificatius de l'experiència que s'acredita (contractes de treball, certificats d'empresa, etc.).
  e) Curriculum Vitae.
  f) Certificat que acredita NO CONSTAR en la Base de Dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia.
  Este document pot ser obtingut pel sol·licitant per mitjà de la utilització del certificat electrònic o DNI en la direcció següent:
  https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Costur

  Si la sol·licitud es presenta en un registre diferent del de l'Ajuntament de Costur, serà requisit imprescindible per a l'admissió de les sol·licituds rebudes finalitzat el termini de presentació, anunciar en les oficines municipals la presentació de les sol·licituds amb anterioritat a la finalització del termini de presentació, per mitjà de remissió del justificant i que la documentació siga rebuda en el termini de 2 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació. Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà admés l'aspirant la sol·licitud del qual haja sigut rebuda en l'Ajuntament després de la data de la terminació del termini de presentació.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.costur.es/es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar