Detall

Tècnic d'animació sociocultural


 • Descripció

  Tècnic d'animació sociocultural


 • Organisme

  Alpuente
  C/ Rey Don Jaime, 5
  Tel:962101001
  Fax:962101026


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: estar en possessió o en condicions d'obtindre en la data que acaba el termini de presentació d'instàncies, el títol de Grau Superior en Animació Sociocultural i Turística, Grau Superior en Integració Social; Grau Superior en Educació Infantil; altres titulacions superiors de la branca del social relacionades amb l'objecte de la present convocatòria (exemple: magisteri, psicologia, pedagogia, treball social)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, d'acord amb el que disposa l'article següent, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  - Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa o d'aquella altra que puga establir-se per llei.
  - Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  - No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà d'un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per una sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.


 • Documentació / Informació

  Les persones candidates, hauran de presentar sol·licitud, degudament omplida, (model annex I) i la dirigirà a l'alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament d'Alpuente.

  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada per original o fotocòpia compulsada:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat o, si és el cas, passaport. En cas de ser nacional d'un dels estats membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seua nacionalitat i no estar sotmés a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.
  - Fotocòpia de les titulacions exigides en la base quarta.
  - Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen als efectes de valoració en la fase de concurs.
  -Curriculum vitae.
  - Projecte a defendre en l'entrevista, que amb part expositiva i argumentació contindrà, almenys, els punts següents, i no podrà tindre una extensió superior a 10 pàgines, 5 folis a doble cara, en lletra Arial 12:
  a) Coneixement de les necessitats de formació, socialització, lúdiques i laborals de la infància, joventut i majors d'Alpuente.
  b) Coneixement dels distints mitjans i activitats dirigits a aconseguir els objectius fixats en relació amb les necessitats detectades.
  c) Coneixement de recursos, ajudes, programes d'àmbit provincial, autonòmic, estatal i europeu.
  Programació d'activitats per a la dinamització de les àrees següents:
  1. Formativa
  2. Salut
  3. Oci i temps lliure
  4. Socialització

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  Les persones amb discapacitat, degudament acreditada pels òrgans competents de l'Administració Pública corresponent, podran demanar en la sol·licitud adaptacions de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives. En tot cas, per al reconeixement del dret, hauran d'adjuntar tant la certificació que acredite la seua discapacitat, com la que n'acredite la compatibilitat amb l'exercici de les funcions. En este cas, el certificat de discapacitat s'entregarà junt amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu, i el certificat de compatibilitat inexcusablement junt amb la justificació dels mèrits.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'entrada d'este Ajuntament, o bé, pels mitjans establits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, en este cas, caldrà remetre justificant d'enviament per mail o fax a l'Ajuntament d'Alpuente.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alpuente.es/listado/ofertas


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar