Detall

Cos de Lletrats


 • Descripció

  Cos de Lletrats


 • Organisme

  Consell General del Poder Judicial
  C/ Marqués de la Ensenada, 8
  Madrid


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola i ser major d'edat.
  b) Estar en possessió del títol de Llicenciat/a en Dret o del Títol de Grau en Dret equivalent, o en condicions d'obtindre-ho, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  c) No trobar-se inhabilitat/a per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma.
  d) No patir malaltia o discapacitat que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.
  e) Complir els requisits que s'establixen en la present convocatòria en el moment en què expire el termini de presentació d'instàncies.
  f) Els que desitgen prendre part en el procés pel torn de reserva per a persones amb discapacitat, hauran d'indicar-ho expressament en la seua sol·licitud de participació i acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33% i la compatibilitat per a l'exercici de les funcions i tasques corresponents atribuïdes al Cos de Lletrats del Consell General del Poder Judicial.


 • Taxa ordinària

  29,89 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'abonarà en qualsevol banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit de què actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació tributària, per a la qual cosa serà imprescindible acompanyar l'imprés oficial de sol·licitud.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exemptes del pagament de la taxa, en virtut del que establix l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Orde Social:

  a) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per 100, les quals hauran d'acreditar eixe extrem per mitjà de la presentació junt amb la sol·licitud d'admissió al procés selectiu de certificació dels òrgans competents del Ministeri de Treball i Assumptes Socials o, si és el cas, de l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma amb la competència transferida en eixa matèria.
  b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de publicació d'esta convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado». Seran requisits per al gaudi de l'exempció que, en el dit termini, no hagen rebutjat oferta d'ocupació adequat ni s'hagueren negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual al salari mínim interprofessional. Estes circumstàncies hauran de ser justificades amb l'aportació junt amb la sol·licitud d'admissió al procés selectiu, d'un certificat estés pel Servici Públic d'Ocupació Estatal o, si és el cas, de l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma amb la competència transferida en eixa matèria, i una declaració jurada de la persona interessada en la qual es faça constar que se no té rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
  c) Els membres de famílies nombroses de categoria especial, en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de la Família Nombrosa, tindran també dret a una exempció del 100 per cent de l'import de la taxa. Els que foren de categoria general disfrutaran d'una reducció del 50 per cent.
  La condició de família nombrosa i la seua categoria s'acreditarà per mitjà del corresponent títol actualitzat.
  d) Les víctimes de terrorisme, d'acord amb la disposició final quinta de la Llei Orgànica 9/2015, de 28 de juliol.


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  Torn accés lliure: 4 places.
  Torn discapacitats: 1 plaça.


 • Documentació / Informació

  L'imprés per a sol·licitar la participació en el procés i liquidar la taxa per drets d'examen estarà disponible en la pàgina web www.poderjudicial.es apartat «Ocupació Pública».
  Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:
  a) Fotocòpia del DNI.
  b) Relació dels mèrits al·legats:
  Certificacions acadèmiques, llibres i articles publicats.
  Certificacions acreditatives de l'activitat professional exercida.
  Certificacions acreditatives de les oposicions superades i/o dels nomenaments i preses de possessió de les ocupacions públiques obtinguts.
  Certificats de la inscripció en el padró municipal per a acreditar la convivència amb les persones que cuida, còpia del llibre de família, si és el cas, certificacions del Registre Civil, resolucions judicials de nomenament de tutela o curatela, així com certificacions dels servicis socials que confirmen l'atenció i atenció de les persones que donen lloc a la seua valoració com a mèrit de conciliació i igualtat.
  c) En el cas de prendre part pel torn de reserva per a persones amb discapacitat serà necessari aportar certificació en què conste el grau de discapacitat estés pel departament ministerial competent o si és el cas per l'òrgan de la comunitat autònoma amb la competència transferida en eixa matèria.
  d) Acreditació d'haver formalitzat correctament l'abonament de la taxa per drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General del Consell General del Poder Judicial (carrer Marqués de la Cala, número 8, 28004 Madrid); directament o per qualsevol dels procediments previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.poderjudicial.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar