Detall

Enginyer/a de Mines


 • Descripció

  Enginyer/a de Mines


 • Organisme


  Govern de Castella i Lleó: Conselleria de Foment i Medi Ambient
  Rigoberto Cortejoso, 14
  47014 Valladolid
  Tel.: 98 3419 000
  Fax: 98 3418 994 / 98 3419 854
  Web:http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDirectorio/1188637390871/_/_/1142233481711?asm=jcyl


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol, sense perjuí del que establix la legislació d'aplicació, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, així com en altres supòsits legalment establits.
  b) Tindre complits els 16 anys d'edat en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol exigit, o en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  d) No trobar-se inhabilitat, per sentència ferma, per a l'exercici de funcions públiques, ni haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol administració pública.
  e) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que li impedisca l'exercici de les funcions corresponents.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  Lloc de tècnic facultatiu: 3 places.
  Lloc de cap de secció: 1 plaça.


 • Documentació / Informació

  Els candidats per a cobrir les dites places dirigiran les instàncies, segons model annex II d'esta orde, a la Secretaria General de la Conselleria de Foment i Medi Ambient.


 • Lloc de presentació

  En les Oficines i Punts d'Informació i Atenció al Ciutadà, en els Servicis Centrals i Perifèrics de la Conselleria de Foment i Medi Ambient o en els llocs a què fa referència l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar