Detall

Ordenança - Notificador


 • Descripció

  Ordenança - Notificador


 • Organisme

  La Vilavella
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:964677448
  Fax:964677635


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del permís de conducció de vehicles automòbils (B1).


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o nacional d'un estat membre de la Unió Europea en el marc del que establix l'article 57 del TREBEP, i art. 54 de la LOGFPV.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió, o en condicions d'obtindre en la data que acabe el termini de presentació d'instàncies, del certificat d'escolaritat o equivalent.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques del lloc de treball.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  f) No trobar-se incurs en cap de les causes d'incompatibilitat previstes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques.

  Els requisits establits en esta base hauran de posseir-se en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i gaudir d'estos durant el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera en el lloc que ara se selecciona.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen seran satisfets pels aspirants directament en el compte d'este Ajuntament IBAN núm. ES10 de l'entitat 20386496576000005856, en el qual constarà el concepte ("drets examen bossa ordenança-notificador") i el DNI de l'interessat.


 • Exempció / Reducció taxes

  DEVOLUCIÓ
  Els drets d'examen només seran tornats als que no siguen admesos al procediment selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre-hi part.


 • Places

  Descripció de les places

  Contractació laboral, amb caràcter temporal, fins al 31 de desembre de 2016, amb possibilitat prorroga. La jornada laboral serà del 60% (des de les 9:00 fins a les 14:00 hores de dilluns a divendres).


 • Documentació / Informació

  Les instàncies dels aspirants sol·licitant prendre part en la convocatòria es dirigiran a l'alcalde de la corporació.

  Les instàncies s'acompanyaran amb la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada o confrontada del DNI.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
  c) Manifestació que reunixen tots i cada un dels requisits exigits en la base tercera, i es comprometen a acreditar-los documentalment quan els siga exigit, així com a prestar el preceptiu jurament o promesa en la forma legalment establida.
  d) Document acreditatiu del pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar