Detall

Auxiliar de biblioteca


 • Descripció

  Auxiliar de biblioteca


 • Organisme

  La Vilavella
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:964677448
  Fax:964677635


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Ser nacional d'un dels estats membres de la Unió Europea o nacional d'un dels estats inclosos en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals firmats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en que s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió de la titulació de Graduat Escolar o Formació Professional de Primer Grau o ESO.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques del lloc de treball.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

  El compliment dels requisits exigits s'entendrà referit al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen, s'hauran d'ingressar en el compte ES10 2038 6496576000005856 (drets d'examen auxiliar biblioteca), titular´l'Ajuntament de la Vilavella.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Contractació laboral temporal

  - Destinació del lloc: la Biblioteca "Manuel Vicent" ubicada al Carrer Sant Bàrbara.
  - Horari: Serà de 20 hores setmanals de vesprada, de 16 a 20 hores, del dilluns a divendres. Pot ser completat l'horari en època d'exàmens els dissabtes de 9:00 a 14:00 hores
  - Percentatge de dedicació: 50%


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a formar part en esta convocatòria es dirigiran a l'alcalde. Es podrà utilitzar el model que es facilitarà en l'Oficina d'Informació i Registre.

  A les instàncies s'acompanyarà la documentació següent:
  a) Mèrits al·legats per a la fase de concurs
  b) Document acreditatiu del pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la corporació o en qualsevol de les formes prevista en l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://lavilavella.com/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar