Detalle Empleo Publico

Enginyer/a d'aplicacions i sistemes (OPO 2014-15-16)

Codi SIA: 63295
Organisme: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
Etapa actual: Nomenament
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Llicenciatura en Informàtica, Enginyeria en Informàtica o grau universitari en Enginyeria Informàtica.
Grup: A1
Informació en web organisme: http://www.san.gva.es
Nº Places totals: 10

Places

Descripció de places:

Torn d'accés lliure: 9 places. Torn de discapacitats: 1 plaça.

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que es preveu en el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, poden participar el cònjuge de les espanyoles i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però dependents. b) Haver complit setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. c) Tindre la titulació requerida. En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les tasques que es deriven del nomenament corresponent. Aquesta capacitat s'ha d'acreditar en el termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic i la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit. e) No haver sigut separat/ada o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública. f) Haver ingressat la taxa de participació, en cas de no estar-ne exempt/a, segons s'especifica en la base 3 d'aquesta convocatòria.

Etapa actual:

Nomenament

Publicació

Documentació

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es nomenen personal estatutari fix les persones aspirants aprovades en el concurs oposició pel torn lliure per a la provisió de vacants d'enginyer o enginyera d'aplicacions i sistemes d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament

Data de publicació: 24-09-2019

Presentació de documents. Oferta places vacants.

Data de publicació: 05-07-2019

Correcció d'errors (puntuació fase de concurs)

Data de publicació: 03-06-2019

Correcció d'errors (puntuació fase de concurs)

Data de publicació: 21-05-2019

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 17-04-2019

Correcció d'errors (puntuació fase de concurs)

Data de publicació: 26-02-2019

Relació provisional del concurs oposició. Termini al·legacions

Data de publicació: 14-02-2019

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 03-10-2018

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva.

Data de publicació: 11-05-2018

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 14-01-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 15-12-2017

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 05-09-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 06-06-2016

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano