Detall

Enginyer/a d'aplicacions i sistemes d'institucions sanitàries


 • Descripció

  Enginyer/a d'aplicacions i sistemes d'institucions sanitàries


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33
  46010 València


 • Etapa Actual

  Concurs : Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o ostentar este dret d'acord amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, podran participar el cònjuge de les espanyoles i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.

  b) Tindre complits setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

  c) Posseir la titulació requerida. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

  d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que s'acreditarà en el termini requerit en esta convocatòria per mitjà de certificat metge. La presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'este requisit.

  e) No haver sigut separat/ada, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat/ada disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.
  Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  f) Haver ingressat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a , segons s'especifica en la base 3 d'esta convocatòria.


 • Taxa ordinària


  Descripció de la taxa

  Es realitzarà prèviament. Caldrà presentar l'imprés en una de les entitats col·laboradores que s'hi especifiquen, i continuació caldrà entregar-lo en una de les unitats de registre.


 • Places

  Nombre de places

  10

  Descripció de les places

  Torn accés lliure: 9 places.
  Torn discapacitats: 1 plaça


 • Documentació / Informació

  Els interessats a participar en el concurs-oposició hauran d'omplir la sol·licitud, que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, www.san.gva.es, seguint les instruccions que hi figuren.

  En el cas que el/la participant compte amb certificat digital, a través de la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública podrà omplir la sol·licitud, pagar les taxes de participació en cas de no estar exempt/a i registrar la dita sol·licitud per via telemàtica.


 • Lloc de presentació

  a) En les unitats de registre de les següents dependències administratives:
  - 03001Alicante: c/ Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló: c/ Hort Corders, núm. 12.
  - 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.

  b) Per mitjà de qualsevol de les formes previstes en la Llei del Procediment
  Administratiu Comú.

  El domicili que figure en les sol·licituds es considerarà l'únic vàlid als efectes de notificacions. Serà responsabilitat exclusiva de l'aspirant tant els errors en la consignació com la comunicació a l'òrgan convocant de qualsevol canvi del dit domicili.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_SIN_CERT&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=63295


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_CERT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=63295


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar