Detall

Diplomats en infermeria (DUE)


 • Descripció

  Diplomats en infermeria (DUE)


 • Organisme

  La Vila Joiosa/Villajoyosa
  Major, 14
  Tel:966851001
  Fax:966810767


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  B - Diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica, FP III o equivalent


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o, d'acord amb el que establix la Llei 7/2007, de 12 d'abril, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, així com siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de Diplomat en Infermeria, o equivalent, o complir les condicions d'obtindre-ho, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. Els aspirants amb minusvalidesa acreditaran els requisits d'estar afectats per discapacitat de grau igual o superior al 33% i ser compatibles amb les funcions pròpies del lloc, per mitjà de certificació expedida pel Centre d'Avaluació i Orientació de discapacitats de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, o d'un altre organisme amb la mateixa competència en la matèria.
  e) No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament podrà realitzar-se directament en la caixa municipal o per mitjà d'una transferència en l'entitat Sabadell, CAM, compte ES94-0081-1505-8100-0100-6308, del qual és titular l'organisme autònom local "Centre Municipal d'Assistència, Hospital Asil Santa Marta, o, si és el cas, per gir postal o telegràfic, en el qual s'especificarà en tots els casos "Borsa Netejadores 2016" junt amb la identificació de l'aspirant que efectua l'ingrés.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts del pagament de la taxa:
  a) El personal de l'Ajuntament de la Vila Joiosa i els seus organismes autònoms
  b) Tota persona que acredite fefaentment, per mitjà d'un certificat de l'oficina dels servicis públics d'ocupació que figure com a demandant d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria de les proves corresponents i no haja rebutjat una oferta d'ocupació adequada ni s'haja negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.

  Els drets d'examen només seran tornats als qui no siguen admesos al procediment selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre-hi part.


 • Places

  Descripció de les places

  És objecte de la present convocatòria és proveir les vacants, substitucions de llocs conjunturals d'idèntiques característiques als convocats o necessitats del servici de caràcter temporal, de l'organisme autònom local de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, "Centre Municipal d'Assistència, Hospital Asil Santa Marta", per mitjà de contractació laboral temporal. Estos llocs s'enquadren, i estan dotats de les retribucions corresponents al grup professional V, dels establits en el Conveni Col·lectiu del Centre Municipal d'Assistència, Residència Santa Marta, publicat en el BOP
  d'Alacant núm. 205, de 26/10/2015.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en el concurs seran subscrites pels interessats, on manifestaran que reunixen totes i cada una de les condicions que s'exigixen en la base 2a. Es dirigiran al president de la Corporació i de l'OAL

  A la instància s'acompanyarà:
  a) Justificant d'haver pagat els drets d'examen.
  b) Còpia del document nacional d'identitat en vigor.
  c) Documentació que acredite els mèrits a valorar en la fase de concurs. La documentació acreditativa dels mèrits a valorar es farà per mitjà d'original o fotocòpia compulsada o confrontada i s'adjuntaran al full d'autovaloració que s'acompanya a les presents bases com annex I.


 • Lloc de presentació

  - En el Registre General de l'Ajuntament de la Vila Joiosa,

  - En la forma que determina l'article 38.4, de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.villajoyosa.com/regimen/documentos/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar