Detall

Facultatiu especialista d'Àrea de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu.


 • Descripció

  Facultatiu especialista d'Àrea de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu.


 • Organisme

  Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Salut (SESPA)
  Plaza del Carbayón, 1-2
  33001 Oviedo
  985 10 85 00
  Tel:985 10 85 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Complir els requisits previstos en l'article 30.5 en relació amb l'article 33 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels servicis de salut.

  b) Estar en possessió del títol de llicenciat o doctor en medicina i Cirurgia i del títol de l'especialitat de Cirurgia General i de l'aparell digestiu expedit pel ministeri d'educació i Ciència o per algun dels estats membres de la Unió Europea, o d'altres estats, vàlidament homologats a Espanya.

  c) No ostentar la condició de personal estatutari fix en la categoria i especialitat corresponent a la plaça objecte d'esta convocatòria.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Adscrita a la Gerencia del Area Sanitaria VII-Asturias.


 • Documentació / Informació

  Els candidats hauran de presentar la sol·licitud que s'adjunta com annex II a la present convocatòria, dirigida a la Gerencia del Area Sanitaria VII.

  A la sol·licitud s'acompanyarà la documentació següent:

  * Currículum personal i documentació acreditativa dels mèrits al·legats. L'ordenació d'ambdós haurà d'adequar-se a l'estructura de valoració del barem de mèrits contingut en l'annex I del vigent Pacte sobre contractació temporal del Servici de Salut del Principat d'Astúries.

  * Mèrits específics:
  - Experiència en cirurgia laparoscòpica avançada.
  - Experiència en ecografia endoanal.
  - Experiència en patologia oncològica de mamella.

  Tota còpia de document presentada haurà d'estar degudament compulsada, en prova o com a comprovació de la seua autenticitat.

  Per a l'acreditació de l'experiència professional caldrà adjuntar la certificació de servicis prestats en l'especialitat, i no tindrà validesa a estos efectes el document relatiu a nomenaments o contractes subscrits.


 • Lloc de presentació

  En el registre general de l'Hospital "V. Álvarez Buylla" (Vistalegre, 2-Santuyano-Mieres) o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en este cas caldrà remetre un fax on s'especifique la data de presentació, al número 985.45.85.09, dins del termini habilitat per a concórrer. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar