Detall

Peó agrari


 • Descripció

  Peó agrari


 • Organisme

  Govern de Canàries: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
  Av. José Manuel Guimerá, 10
  Edificio Servicios Múltiples II , planta 4.ª
  38071 Santa Cruz de Tenerife
  Tel.: 922 47 52 00
  Fax: 922 47 47 08
  Web: https://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres categories professionals - Altres agrupacions professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola sense perjuí del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

  Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir, en igualtat de condicions que els espanyols a la contractació objecte d'estes bases.

  Les previsions del paràgraf anterior seran aplicables, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.

  L'accés a la contractació objecte d'estes bases, s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en este apartat.

  Els estrangers a què es referixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a la contractació objecte d'estes bases, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.

  b) Haver complit l'edat de 16 anys. En el cas dels menors d'edat, necessitaran autorització dels seus pares o tutors, si no estan emancipats del domicili familiar.

  c) Estar en possessió de la titulació acadèmica, que s'especifica en l'annex II de la Resolució (Certificat d'Escolaritat).

  d) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas de personal laboral, on haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  e) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen participar en les proves selectives hauran de presentar instància segons model que s'inserix com a annex III de la present convocatòria, en la qual l'interessat declara sota la seua responsabilitat, reunir els requisits a què es referix la base segona d'esta convocatòria.

  Els requisits s'acreditaran en el moment que haja sigut seleccionat l'aspirant i hauran de posseir-se el dia d'expiració del termini de presentació de sol·licituds


 • Lloc de presentació

  En el Registre de l'Institut Canari d'Investigacions Agràries, Organisme Autònom adscrit a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Aigües, siti a la carretera El Boquerón, s/n, Valle Guerra (La Laguna), o segons allò previst en l'article 3 del Decret 164/1994, de 29 de juliol (BOC número 102, de 19/8/94).


 • Altres formes de presentació

  Article 3 del Decret 164/1994, de 29 de juliol: a) En qualsevol dels registres, general o auxiliars, de l'òrgan al qual es dirigisquen; b) En els registres de qualsevol òrgan de l'administració pública de la Comunitat Autònoma o de l'Administració de l'Estat; c) En els registres dels Cabildos insulars; d) En els registres de la resta de les entitats que integren l'Administració local si s'establixen els convenis oportuns; e) En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament es determine; f) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger; g) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar