Detall

Tècnic Superior en Psicologia


 • Descripció

  Tècnic Superior en Psicologia


 • Organisme

  Mancomunidad "La Costera-Canal"
  Tel:962280441
  Fax:962280451


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [nou termini])

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del permís de conduir tipus B i disposar de mitjà de locomoció. Este requisit serà imprescindible a efectes de poder traslladar-se als municipis de la mancomunitat on es presten els serveis.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, a excepció d'aquells que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les Administracions Públiques.
  L'accés a l'ocupació pública com a personal funcionari, s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  Els estrangers a què es referixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques.

  b) Tindre complits els díhuit anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

  d) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en la qual haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

  e) Estar en possessió del titulació acadèmica de llicenciatura en psicologia o el seu equivalent títol de grau, les titulacions de llicenciatura o els seus graus equivalents en pedagogia i psicopedagogia

  Els aspirants hauran de reunir totes i cada una d'estes condicions referides sempre a la data de terminació del termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de la taxa es realitzarà en el següent compte bancari, titularitat de la Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal: Caixa Ontinyent ES70 2045 6008 71 1100000888.


 • Places

  Descripció de les places

  És objecte de la present convocatòria, la provisió o substitució per baixes, vacacions o permisos de funcionaris interins per programes psicòlegs, dins del programa SEAFI prevista en els pressupostos de 2016, la duració temporal de la relació laboral dels quals vindrà associada i condicionada a l'existència del programa de servici d'atenció a la família i a la infància (SEAFI) mentres existisca per resolució subvenció atorgada per l'orde de convocatòria corresponent.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies sol·licitant prendre part en les corresponents proves d'accés al procés selectiu, es dirigiran al president de la Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal.

  A la sol·licitud s'adjuntarà:
  - Declaració responsable de no tindre antecedents penals per delictes sexuals, i abans de realitzar qualsevol contractació, s'aportarà el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents sexuals o s'autoritzarà expressament en la mancomunitat per a aconseguir-ho.
  - Carta de pagament acreditativa d'haver abonat l'import de la taxa, o resguard postal o telegràfic del seu deute, en el dit resguard haurà de fer-se constar la plaça a què correspon l'ingrés.
  - Còpia del document nacional d'identitat del sol·licitant.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la mancomunitat o, en la forma que determina l'art.38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú .


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lacosteracanal.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar