Detall

Director/a de seguretat


 • Descripció

  Director/a de seguretat


 • Organisme

  INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM)
  C/ GUILLEM DE CASTRO, 118
  Tel:963176600
  Fax:963176603


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Titulació

  Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits especifics

  Estar en possessió de la targeta d'identitat professional acreditativa d'estar habilitat per a ser director/a de Seguretat d'acord amb els requisits que establix l'Orde INT/318/2011, d'1 de febrer, sobre personal de seguretat privada i en la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada o la legislació vigent.


 • Requisits generals

  1.Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o a falta d'això trobar-se en qualsevol de les situacions descrites en l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana
  2. Edat: tindre la majoria d'edat laboral i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Titulació: estar en possessió o en condicions d'obtindre, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, la titulació exigida en els requisits específics. Els aspirants amb titulacions acadèmiques o professionals obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.
  4. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  5. Habilitació: no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o per haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a la que es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Lloc de naturalesa laboral número 102 director/a de Seguretat C16E026,l de duració determinada d'interinitat en lloc vacant.


 • Documentació / Informació

  Sol·licitud normalitzada, acompanyada de:
  Fotocòpia del DNI
  Curriculum vitae
  Memòria dirigida al president de l'òrgan tècnic


 • Lloc de presentació

  Registre de l'IVAM (c/ Guillem de Castro, 118. València 46015) o en la resta de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ivam.es/becas-y-convocatorias/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar